Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Case Studies > Document

Case Studies

TITLE OF THE CASE STUDIES:

Tyčiojasi, nes nepasitiki savimi

FACTUAL DESCRIPTION OF THE BULLYING EVENT:

Patyčios vyko sujungtos pamokos metu (susirgus mokytojui, buvo sujungtos 2 klasės). Vienos klasės mokinys X tyčiojosi iš kitos (žemesnės) klasės mokinės Y: vadino ją necenzūriniais žodžiais, tyčiojosi, vadino „ryža karve“ ir kitais žeminančiais žodžiais, priekabiavo fiziškai (tampė už plaukų, drabužių).
Mokinys X dažnai tyčiojasi iš kitų mokinių, dažnai vartoja necenzūrinius žodžius, ką nors įžeidžiančio pasako beveik kiekvieno susitikimo mokykloje metu.

RESPONSE IMPLEMENTED:

Pastebėjusi patyčias, pamoką vedusi mokytoja kreipėsi į socialinę pedagogę.

IMPACT OF THE BULLYING ACTION:

Patyčias patyrusi mokinė labai kenčia dėl įgimtos plaukų spalvos, todėl persidažė plaukus. Patyčios dėl "ryžumo" yra įprastas reiškinys visame pasaulyje, raudonplaukiai dažnai tampa patyčių objektais, žmonės dažnai vadovaujasi stereotipais.

POINT OF VIEW OF VICTIM:

Iš Y pusės patyčias jos atžvilgiu skatina jos išskirtinumas – plaukų spalva. Mergina dėl to pergyvena, nes ne kartą patyrė patyčias. Persidažė plaukus.
Y apie patirtas patyčias informavo soc. pedagogę.
Apie patyčias po pamokos soc. pedagogę informavo ir mokytoja, kuri tai matė.
Y tikėjosi emocinio palaikymo ir kad X bus sudrausmintas ir nebesikabinės.

POINT OF VIEW OF BULLYING STUDENT(S):

Patyčių priežastis X asmenybė (toks elgesys būdingas kaip nepasitikėjimo savimi pasekmė). Be to jis pats yra patyręs ir patiria kitų mokinių patyčias. Vaikinas X vadovaujasi taktika: puolimas – geriausia gynyba. X atrodo, kad čia humoras, visi taip bendrauja, kad nieko jis čia tokio nepasakė.
X pasirinko Y dėl jos plaukų spalvos ir tikėdamasis, kad ji nesmurtaus prieš jį. Norėjo pasirodyti prieš kitus, be to jis norėjo sutrukdyti pamoką, nes tingėjo mokytis.
Po tos pamokos jis nesijautė kaltas, jam atrodė, kad nieko tokio nepadarė. Jo nuomone tarp vaikų tai normalu: iš jo tyčiojasi ir jis tyčiojasi, kad Y supranta, kad jis juokauja ir dėl to nepyksta ant jo.

POINT OF VIEW OF OTHER STUDENTS:

Patyčias matė abiejų sujungtų klasių mokiniai, dalyvavę pamokoje. Jie žino ir nekartą matė, kad X tyčiojasi iš X ir kitų mokinių, bei suaugusių. Y turi įprotį vertinti kitus žmones, juos kaip nors įvardinti „kaimas“, „durnelė“, „lopas“. Pvz.: įėjęs į bendrą patalpą sako: “Ką čia ta „durnelė“ veikia? Perspėtas sako, kad nieko nepadarė, kad visi taip bendrauja arba, kad ji tokia ir yra. Dažniausiai niekas iš mokinių pernelyg nereaguoja į X elgesį išskyrus suaugusius.
Mokiniai mano, kad X taip elgėsi, nes tingi mokytis, nori pasirodyti ir neturi nuotaikos.
Kiti mokiniai nesikišo į situaciją: nepalaikė nei Y nei gynė X, tačiau beveik nesimokė per pamoką, motyvuodami, kad jiems trukdo. Likusieji mokiniai reagavo taip lyg tai, kas vyko yra ne jų reikalas. Tik X draugė bandė ragino X, kad jis baigtų kibęs prie Y, bet X į tai nereagavo.

POINT OF VIEW OF TEACHERS:

Mokytoja matė situaciją ir bandė nutraukti X priekabes ir patyčias prie Y. Ši mokytoja visada bando nutraukti patyčias pamokos metu. Taip pat mokytoja sako, kad pagal jos darbo sutartį, ji privalo mokinius mokyti tam tikro dėstomo dalyko, o ne mokyti pagrindinių moralinių principų, nes tam yra atskiri mokomieji dalykai - etika arba tikyba. Taip pat dauguma mokyklų turi savo socialinius pedagogus ar net psichologus todėl jie ir turėtų atlikdami savo tiesiogines pareigas užsiimti patyčių ir kitų netinkamų vaikų veiksmų socialiniame kontekste šalinimu. Mokytoja taip pat pabrėžia, kad ji visada informuoja apie incidentus, tačiau pamokos metu ji neturi laiko šnekėti apie patyčias, nes mokomosios programos yra stipriai perkrautos, o pamoka tetrunka 45 minutes. Taip pat nėra tikslinga nagrinėti vieno mokinio blogo elgesio prieš visą klasę, nes gerai besielgiantys mokiniai nukenčia dėl sutrumpėjusios pamokos. Be to, besityčiojantis mokinys tada gauna dėmesio, ko jis labiausiai ir siekia.
Mokytoja suprato, nes matė ir girdėjo, kaip X elgiasi pamokoje.
Jei mokytoja kreipiasi pagalbos kiti mokytojai, o ypač specialistai jai padeda. Tačiau mokytoja nenori rašyti raštu pranešimo apie tokius atvejus, nori, kad tai padarytų specialistai, kurie specialiai apmokyti kaip elgtis sprendžiant patyčias. Pati mokytoja pabrėžia, kad patyčios yra absoliučiai nepriimtinos bet kurioje socialinėje grupėje, ne tik klasėje, ir turi būti sustabdytos.

POINT OF VIEW OF SCHOOL DIRECTORS:

Vadovai pažįsta visus mokinius ir žino apie X būdingą elgesį. Todėl visada stengiasi nutraukti netinkamą elgesį. Apie šią konkrečią patyčių situaciją vadovai sužinojo iš socialinės pedagogės, kuri paprašė, kad mokytoja parašytų oficialų raštą apie tai, kas vyko klasėje per jos pamoką. Mokinio X elgesys buvo apsvarstytas, su juo pravestas pokalbis ir jis atsiprašė Y už savo elgesį. Kol kas X stengiasi ne tik nekibti prie Y, bet ir prie kitų mokinių, nesikeikti.
Kol kas imamasi visų reikiamų priemonių. Tai rodo ne tik reakcija į šias patyčias. Vadovai dažnai remia ir inicijuoja socialinių įgūdžių ugdymo renginius, dalyvaujame „Olweus“ programoje. Palaiko mokytojų ir specialistų iniciatyvas. Vienas iš mokyklos tikslų – mokinių saugumas.
Būtų naudinga, kad nebūtų sujungtų pamokų, nes mokytojams tada sunkiau suvaldyti klases, mokiniai bijo tų vaikų, kurie vyresni ar tyčiojasi.

POINT OF VIEW OF THE PARENTS OF THE PUPILS INVOLVED:

X mama buvo informuota apie sūnaus elgesį su Y ir kitais vaikais ir mokytojais, o taip pat apie pablogėjusį lankomumą, bei mokymąsi.
Y mama nebuvo informuota, nes šiuo metu jos šeimoje yra daug sunkumų. Nenorėta jos jaudinti ir skaudinti. Specialistai siekė patys suteikti pagalbą ir išspręsti problemą.

POINT OF VIEW OF THE COUNSELLOR IN THE SCHOOL:

Buvo pravesti pokalbiai su X ir Y, išklausytos jų nuomonės ir aptarti jausmai. Specialistai paaiškino, kad kiekvienam vaikui skaudu, kai iš jo tyčiojasi ir jis būtinai turi reaguoti, kai jį vadina pravarde, pasakant, kad aš turiu vardą ir man nemalonu būti pravardžiuojamu.
Socialinė pedagogė iniciavo, kad X elgesys būtų apsvarstytas „Vaiko gerovės komisijos posėdyje“ ir kad X atsiprašytų Y. Taip pat informavo mamą, bei pakvietė ją į mokyklą pokalbiui.
Pravestas pokalbis su mokytoja, ji paskatinta prisiimti daugiau atsakomybių ir parašyti tarnybinį pranešimą apie tai, kas vyko tarp X ir Y per pamoką. Mokytoja paskatinta be komentarų ar pajuokavimų nutraukti patyčias, aptarta, kad patyčių situacijų nesprendimas nukreipiant pas specialistus neprideda mokytojui pagarbos ar autoriteto.
Specialistai dalyvavo problemos sprendime.

POINT OF VIEW OF POLICY MAKERS:

Šios situacijos atžvilgiu politikos formuotojų komentarų nėra, nes problema buvo sprendžiama mokykloje.
Respublikos mastu kreipiamas dėmesys į patyčių mažinimą mokyklose.
Mūsų mokykla šiemet įsijungė į Olweus programą.

CONCLUSIVE DEDUCTIONS:

Šis atvejis buvo sėkmingai išspręstas, jame dalyvavę mokiniai įgijo naudingos patirties (X - būti jautresniu kitiems, o Y - netylėti apie patyčias), tačiau, kad pakistų jų bendravimo stilius, santykių supratimas, reikalingas ilgalaikis konsultavimas, specialistų ir tėvų pagalba. Siekiant pakeisti X elgesį, buvo daugiau akcentuojamos jo galios, teigiamos savybės, jautrumas, o ne kritika ir bausmės. Labai svarbu ugdyti X savikontrolę ir savigarbą. Nes patirtos patyčios ir smurto baimė verčia jį smurtauti su kitais – silpnesniais už save. Y svarbu mokytis pasitikėjimo savimi ir mokytis priimti savo išskirtinumą kaip ypatingą savo bruožą. Naudinga patyčių situacijas spręsti per klasių valandėles, skatinti mokinius diskutuoti, ieškoti sprendimų, mokyti nebūti patyčių stebėtojais, pasisakyti apie patyčias, skatinti mokinius bendrauti su atstumtaisiais. Svarbu ugdyti mokinių vertybes ir nuostatas.
Labai svarbu, kad mokytojai sugebėtų nutraukti patyčias ir jas spręsti iki galo.
Pateiktame atvejyje situacijos atsiradimą paskatino ne tik vaikų asmeninės savybės, patirtos patyčios ir nepasitikėjimas savimi. Abu patyčių dalyviai jautėsi teisūs.
Y jautėsi viešai pažeminta ir įskaudinta. Ji pati nemėgsta savęs dėl plaukų spalvos, nenori agresyviai gintis, o kitaip nežino kaip.
X – patyčias laiko norma, nes jo nuomone visi paaugliai taip bendrauja, jis ir pats tai patyria ir „nekreipia“ dėmesio. Jis pats kviečiamas pravarde, atsisuka ir bendrauja kaip niekur nieko.

Comments about this Case Study


I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it