Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Case Studies > Document

Case Studies

TITLE OF THE CASE STUDIES:

Mediul de provenienta – sursa a violentelor scolare

SCENARIOS OF BULLYING EVENT::
  • Direct bullying
CAUSES OF BULLYING EVENT::
  • Ethnic-cultural differences
FACTUAL DESCRIPTION OF THE BULLYING EVENT:

Situaţia conflictuală, declanşată în semestrul doi al anului şcolar 2010-2011, a avut drept protagonişti 2 elevi din clasa a IX a.
Conflictul a debutat cu un schimb de replici dure, disensiunea având la bază mediul de provenienţă al celor doi: urban versus rural.
Această marginalizare socială s-a manifestat prin forme de violenţă: verbală, emoţională (provocare, intimidare).
Tipurile de violenţă manifestate au fost cea verbală şi emoţională.

RESPONSE IMPLEMENTED:

În scopul aplanării/combaterii unor astfel de conflicte s-au organizat o serie de activităţi focalizate pe identificarea soluţiilor optime de rezolvare a situaţiilor potenţial conflictuale, dezvoltarea competenţelor sociale, formarea comportamentelor prosociale, dezvoltarea personală, modalităţi de soluţionare negociată a conflictelor.
Dintre acestea, menţionăm:
 “Educaţia emoţională”
 “Gestionarea furiei” - activităţile de grup au permis identificarea soluţiilor alternative, stimulând totodată coeziunea în grup şi dezvoltarea atitudinilor pozitive : răbdare, toleranţă, cooperare etc., acestea permiţând elevilor să gestioneze mai bine situaţiile tensionate.
 “Rezolvarea problemelor sociale” - dezbatere interactivă ce a evidenţiat disponibilitatea celor implicaţi în căutarea unor soluţii (alternative) şi posibilităţi de acţiune menite a preveni şi combate violenţa şi comportamentele agresive.
 “Dezvoltarea abilităţii de rezolvare eficientă a conflictelor” –activitate ce oferă elevilor totodată un prilej pentru introspecţie, pentru meditare la propriile reacţii în situaţii şi contexte diferite de acţiune.
 Negocierea conflictelor
 „Violenţa şi implicaţiile ei”
 “Comunicarea ca sursă de violenţă şcolară” – activitatea
s-a centrat pe ameliorarea comunicării între persoane, crearea unui climat şi a unor relaţii pozitive cu clasele de elevi şi, de asemenea, stabilirea de comun acord a unor măsuri de mediere a conflictelor (elevi-elevi, elevi-profesori, profesori elevi, profesori-părinţi, părinţi-elevi).

Strategii de combatere a violenţei la nivelul şcolii
- realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi monitorizarea acestora;
- asigurarea unei comunicări eficiente pe diverse căi cu părinţii plecaţi din ţară, informându-i, la orice moment, de situaţia copilului, fie de către profesorii diriginţi sau profesorul psihopedagog;
- elaborarea unei fişe de monitorizare a absenţelor şi completarea permanentă a acesteia;
- conceperea unui sistem de recompense pentru elevii cu cele mai puţine absenţe nemotivate şi evidenţierea în careu, cât şi la avizierul şcolii;
- cursuri de formare pe această tematică, derulate la nivelul şcolii de către profesorii care au parcurs stagiul de formare »TIV », organizate cu implicarea consilierului şcolar, la care să participe toţi profesorii diriginţi;
- aplicarea chestionarelor pentru elevi prin care să se identifice formele de violenţă existente
- securizarea spaţiului şcolii prin montarea unui sistem de închidere centralizat şi acces în unitate pe baza unui card personalizat.
- implicarea a cel puţin 50% din elevii şcolii în activităţi extraşcolare;
- implicarea elevilor cu potenţial violent sau care au comis fapte de violenţă în concursuri şi proiecte pe teme de educaţie împotriva violenţei, în programe de asistenţă derulate în parteneriat de către şcoală şi alte instituţii specializate (Poliţia Comunitară, DJPDC, autorităţi locale, Biserica, ONG-uri specializate în programe de protecţie şi educaţie a copiilor şi tinerilor) ;
- acţiuni de voluntariat în care să fie implicaţi cat mai mulţi elevi, astfel consolidându-se sentimentul solidarităţii şi al lucrului în echipă;
- responsabilizarea părinţilor prin participarea la cursuri gen „Şcoala părinţilor” ;
- acţiuni de popularizare a activităţilor de consiliere a părinţilor desfăşurate în cadrul Organizaţiei « Salvaţi Copiii »;
- stabilirea unui parteneriat şcoală-familie prin implicarea acesteia în cadrul diferitelor activităţi extraşcolare.
- dezbateri, întruniri pe tematica violenţei în şcoală în cadrul Consiliului Elevilor şi al Lectoratului cu părinţii.

IMPACT OF THE BULLYING ACTION:

Situaţia conflictuală a avut un impact negativ atât asupra elevilor direct implicaţi, a colegilor prezenţi, cât şi asupra şcolii. Aceeaşi situaţie afectează în mod negativ părinţii acestora, dat fiind faptul că educaţia aferentă copilului nu a fost corespunzătoare situaţiei întâlnite.
Intervenţia profesorului la momentul oportun a diminuat conflictul dintre cei 2 elevi, argumentând corespunzător diferenţele de mediu din punct de vedere obiectiv.
Rolul profesorului psihopedagog şcolar este de a prelua cazul şi de a continua consilierea elevilor, cât şi a părinţilor pe această temă, oferind posibilitatea integrării lor în colectiv, evitând discriminarea.
În urma investigării situaţiei prezentate, elevii au fost informaţi cu privire la normele interne conform ROI la nivelul unităţii şi de aplicare a ROFUIP în Consiliul Profesoral al clasei, în şedinţele cu părinţii.

La nivelul unităţii se vor desfăşura activităţi pe tema educaţiei inclusive şi a educaţiei pentru o cetăţenie democratic având drept grup ţintă elevii înregistraţi cu un comportament violent, atât fizic cât şi verbal, acţiuni organizate de către persoane abilitate, care au parcurs stagiul de formare pe această temă, în colaborare cu profesorul psihopedagog.

POINT OF VIEW OF VICTIM:

Conflictul a pornit de la o discuţie minoră, dar diferenţa de mediu social i-a determinat să aibă puncte de vedere diferite, situaţia degenerând într-un schimb de replici dure.
În momentul desfăşurării acţiunii a intervenit profesorul care a aplanat conflictul, informând persoanele abilitate pentru a rezolva optim situaţia de faţă.
Următorii actori care intervin sunt: profesorul psihopedagog, dirigintele, consilierul educative şi părinţii.

POINT OF VIEW OF BULLYING STUDENT(S):

Educaţia deficitară având ca subiect de discuţie mediul social din care provin, având drept motivaţie un comportament neadecvat şi un vocabular impropriu, ceea ce a deranjat.
În urma analizării situaţiei conflictuale, neavând un fond solid de discuţie, elevii regretă cele întâmplate, relatând colegilor cu păreri de rău.

POINT OF VIEW OF OTHER STUDENTS:

Întrucât situaţia s-a consumat rapid, intervenind prompt profesorul, ceilalţi colegi nu pot împărtăşi decât păreri de rău.

POINT OF VIEW OF TEACHERS:

Ca profesor diriginte bine informat şi cunoscând mediul de provenienţă al elevilor, cât şi potenţialul agresiv al lor, conştientizând faptul că situaţia poate degenera pe parcurs, am informat persoanele abilitate (psihopedagog, director, părinţi) pentru a soluţiona cazul prezentându-le detaliat situaţia.

POINT OF VIEW OF SCHOOL DIRECTORS:

Din punct de vedere al managementului unităţii de învăţământ, consider că profesorul care a intervenit la momentul oportun a parcurs paşii corespunzători aplanării şi rezolvării conflictului.

POINT OF VIEW OF THE PARENTS OF THE PUPILS INVOLVED:

Ca părinţi, fiind informaţi corect şi în timp util asupra situaţiei am colaborat cu persoanele implicate (elevi, diriginte, psihopedagog) în diminuarea efectelor şi rezolvarea situaţiei, neafectând imaginea şcolii având în vederea înţelegerea şi cooperarea cu echipa managerial a şcolii.

POINT OF VIEW OF THE COUNSELLOR IN THE SCHOOL:

Din punctul de vedere al consilierului şcolar menţionez faptul că am preluat cazul imediat ce am fost informat, am parcurs etapele de consiliere atât pentru eelvi, cât şi pentru părinţi, determinându-i astfel pe elevii implicaţi să depăşească momentul neplăcut şi oferindu-le posibilitatea integrării în şcoală.
Menţionez ca am avut susţinere necondiţionată din partea factorilor implicaţi şi răspunzători.

POINT OF VIEW OF POLICY MAKERS:

Factorii de decizie abilitaţi unităţilor şcolare (Poliţia, ISJ, ONG-uri) acţionează prin derularea de activităţi de combatere/ prevenţie/ informare asupra fenomenului de violenta in scoala, activităţi desfăşurate în parteneriat cu unitatea şcolară la solicitarea profesorilor diriginţi şi a consilierului educativ.

CONCLUSIVE DEDUCTIONS:

Deşi şcoala se află într-o zonă cu risc maxim de vulnerabilitate socială, nu ne-am confruntat cu situaţii grave datorate violenţei fizice, întrucât implicarea noastră cu privire la reducerea şi prevenirea violenţei şcolare este activă, vizând mai multe domenii, atât în mediul şcolar, cât şi în cel extraşcolar.
Activităţile întreprinse în scopul prevenirii şi diminuării fenomenelor de violenţă se desfăşoară în parteneriat cu diferite instituţii abilitate, precum: Centrul Regional de Prevenire şi Consiliere Antidrog Iaşi, Direcţia de Protecţie a Copilului, Organizaţia “Salvaţi Copiii”, IJP Iaşi, CJAPP Iaşi, Fundaţia “Solidaritate Şi Speranţă” etc.
În cadrul şcolii se derulează proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, implementat de Organizaţia Salvaţi Copiii încă din luna mai 2010. Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului s-a realizat periodic, cuprinzând toate formele de învăţământ (zi, seral), fiind întocmite rapoarte de activitate către Organizaţie, având ca şi colaboratori, corpul profesorilor diriginţi ce ne-au facilitat cadrul propice desfăşurării activităţii.
Impactul acestor activităţi asupra colectivelor de elevi a fost semnificativ, dovadă fiind diminuarea numărului de acte agresive la finele anului şcolar 2009-2010, comparativ cu anul precedent.
Apreciem implicarea colegilor (profesorilor diriginţi şi a psihopedagogului şcolar), care au reuşit să direcţioneze energia elevilor către un comportament adecvat, prin implicarea activă a acestora în activităţi extraşcolare, de voluntariat.
Reducerea fenomenului de violenţă a fost înlesnit şi prin modul de asigurare a securităţii elevilor în cadrul şcolii, prin montarea unui sistem de închidere centralizat şi acces în unitate pe baza unui card personalizat.
Aceste explicaţii se datorează faptului că, deşi suntem situaţi într-o zonă cu risc de vulnerabilitate, dorim să facem cunoscut, că şcoala nu este expusă actelor de violenţă şi nu sunt înregistrate cazuri de acest gen.

Comments about this Case Study


I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it