Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

„Възпитавай ме така и предай нататък”

KEYWORDS:

Превенция, агресивно поведение, социални услуги

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

Informative Campaign

TARGET GROUPS:

Родители, деца

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Еквилибриум България и Комплекс за социални услуги за деца и семейства, �

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Young People.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Настоящата практика е един различен начин за работа с деца в КСУДС с цел превенция на агресивното поведение. КСУДС активно работи в посока по превенция на насилието и агресията и решаване на конфликти чрез провеждане на следните дейности с деца и родители: тренинг – обучения, скаутски лагери, участие на деца в клуб „Печеля – печелиш”, провеждане на регулярни срещи с ресурсната група /педагогически съветници и психолози от училища в гр. Русе/ и акцентиране върху темата за насилието в различните му разновидности; дискутиране и обменяне на опит между родители участващи в Група за родителска взаимопомощ /родители на деца с отклонения в поведението/ по вижданията си за причините и начините, по които би могло да се ограничи насилието над деца. КСУДС проведе кампания за превенция на насилието „Възпитавай ме така и предай нататък”.

RESULTS:

Кампанията е реализирана на 2 етапа. Първият етап включва запознаване на общността с позитивни методи на възпитание и родителстване. Няколко екипа на КСУДС, разпръснати в целия град, раздават конкретни материали, съдържащи практически съвети, насочени към родители. Успоредно с това е прожектиран и дискутиран филма „Предай нататък”.
Вторият етап включва директна работа с деца чрез провеждане на тренинг – обучение на тема „Моето – твоето, нашето – вашето право на сигурност”. Благодарение на изградената партньорска мрежа в 10 училища в гр. Русе и региона са проведени серия от интерактивни сесии. В тренинзите вземат участие около 150 деца на възраст от 9 до 18 години.
По време на сесиите децата осъзнават, че въпреки различните характери и индивидуалности на хората всеки един има право на сигурност, право на мнение и позиция. Чрез решаване на казуси и участие в ролеви игри те се учат как да се превърне конфликта от вражеска атака и защита в сътрудничество.
Скаутските лагери се провеждат по живописното поречие на река Русенски Лом. Поставени в екстремни условия, участниците – предимно деца с агресивно поведение – проявяваха загриженост, съпричастност, взаимопомощ към по-малкит еи слаби участници. Развива се чувство за близост и приятелство между участниците. Съпътстващото чувство за хумор по време на лагерите допринася за постигане на сплотеност и положително общуване, а в края на лагера конфликтите вече не се разрешават с агресия.
Положителни са резултатите и от работата на клуб VIP-зона и „Печеля – печелиш”, както и регулярните срещи с педагогически съветници и психолози, на които се обсъждат най-сложните случаи на различните видове насилие и трудности срещани в пряката консултативна работа.

INDICATORS:

Help-line/counseling, Parent training/meetings, Playground supervision, Information for parents, Cooperative group work, Videos, Peer support.

EVALUATION:

Предложената практика е полезна с това, че заема активна обучаваща позиция по проблемите на насилието сред децата и младежите, предоставя възможности за нетрадиционни комуникационни методи, предоставя информация за родителите, създава възможности за групова работа и взаимопомощ, както сред децата, така и сред родителите. Практиката използва комбинация от дейности и подходи, чрез които успешно достига до своите целеви групи и ги въвлича в процес на социално съзряване. pages

COMMENT:

Цялостния подход на КСУДС и Еквилибриум може да бъде използван практически от различни образователни и подкрепящи институции с цел организиране на сходни дейности за превенция и ограничаването на насилието сред младежите и децата.

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Тази добра практика, както и другите дейности на Еквилибриум се оценяват тук: http://eq-bg.com/Публикации%20на%20EQ/90/

NAME OF COMPILER:

Зорница Станева

NAME OF INSTITUTION:

Зинев Арт Технологии

ROLE:

Мениджър на проекта

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it