Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

“Романски надежди”;
Ученическият съвет- форма на самоуправление

KEYWORDS:

Ученически съвет, кампания, територия, насилие

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

проект, обхващащ проучване и информационна кампания «Училището-територия на ученика»

TARGET GROUPS:

Ученици, учители, родители

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Директор и екип учители от СОУ "Васил Левски", гр. Роман

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Teachers, Young People, School Directors.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Ученическият съвет при СОУ „Васил Левски” се сформира през учебната 2007/2008 година, като част от спечелен проект „Романски Надежди” по НП „Училището-територия на ученика” и вече четвърта учебна година работи успешно с екипи ентусиазирани млади хора, учители, подкрепящи техните инициативи и родители. Успешните проекти се наследяват и доразвиват/модифицират/, а новите се проверяват и отстояват в практиката.
Проектът „Дежурен ученик” /за трета учебна година се модифицира и реализира/, като за 2010/2011 уч.год. се утвърди в следния формат:
- От всяка паралелка от гимназиалните класове- осем на брой, се избират по трима ученика, по усмотрение на класните ръководители, които да са дежурни ученици. Или общо 24 ученици дежурят в училището всяка седмица по утвърден график, съвместно с дежурните учители. Всеки учебен ден в училището има по 5-има дежурни ученици, които съблюдават реда и дисциплината, подпомагат по- малките ученици и подкрепят дежурните учители. Отчитат се всеки ден, след дежурство на Председателя на комисия по етика и дисциплина към Ученическия съвет или /при отсъствие/ на Председателя на Ученическия съвет;
- Съвместно с педагогическия съветник са изработени отличителни знаци- баджове, указващи правомощията на дежурен ученик. На всеки бадж е изписана информация за Министерство на образованието, младежта и науката, за СОУ „Васил Левски”, гр. Роман, както и обозначението УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ и ДЕЖУРЕН УЧЕНИК.
- При текущи наблюдения на поведението на учениците в училището периодично се включва и дежурен ученик и се оформя протокол, вкл. следните графи: „кой, къде, как и какво се случва”, „поведение при проверката”, „последици”, „сигнали за случаи на насилие и тормоз”.
Председателя на УС и Председателя на комисията по етика и дисциплина присъстват и на заседанията на Училищната комисия за превенция на асоциалното поведение на учениците в училището, когато се обсъждат конкретни прояви на ученици.
- В края на учебната година ще се номинира най- изпълнителен дежурен ученик и ще му бъде връчен приз: „ДЕЖУРЕН УЧЕНИК’2010/2011 ГОДИНА”.

RESULTS:

Учениците с желание се включват в дежурните екипи и добре се приемат и реализират като дежурни в училищната среда. На някои от тях обаче във времето им омръзва и са готови да се отказват. По тази причина през годината се налагаха промени в екипите.

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Detection protocol, Intervention protocol, Help-line/counseling, Parent training/meetings, Playground supervision, Disciplinary methods, Classroom rules, Peer support.

EVALUATION:

Добрата практика е свързана с дефиниране на насилието/ ако има такова/ от самите ученици, установяване от тях самите какво се е случило, те какви мерки са взели за да го предотвратят и как и какви съвети дават на потърпевшите си съученици.Участват с мотивирани предложения за дисциплинарни наказания за съответните ученици. pages

COMMENT:

За следващата учебна година се оформя идеята за петите и шестите класове да има по един ученик, в помощ на класния ръководител.

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Не се посочват.

NAME OF COMPILER:

Екип по проекта

NAME OF INSTITUTION:

СОУ „Васил Левски”- Роман

ROLE:

Подкрепа и координация

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it