Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Case Studies > Document

Case Studies

TITLE OF THE CASE STUDIES:

Mokiniai nemėgsta skundikų

SCENARIOS OF BULLYING EVENT::
  • Direct bullying
CAUSES OF BULLYING EVENT::
  • Non-especific
FACTUAL DESCRIPTION OF THE BULLYING EVENT:

Konfliktas kilo per lietuvių kalbos pamoką, kuri vyko mokyklos bibliotekoje tarp mokinės X ir mokinio Y. Mokinei X paskambino mama (mokykloje pamokų metu kalbėti telefonu draudžiama)ir ji su ja kalbėjo. Mokinys Y supyko, kad X nesilaiko tvarkos, žemino, bandė atimti telefoną, kaltino merginą, tyčiojosi rankomis sprigtuodamas prie pat jos veido. Mergina gynėsi ir apdraskė Y ranką ir veidą.
Pagrindiniai įvykio dalyviai - 2 šeštos klasės mokiniai.
Panaudotos patyčių formos: žodinės patyčios, stumdymas, sprigtavimas prie veido, erzinimas.
Tarp šių mokinių konfliktas(trintis) prasidėjo nuo šių mokslo metų pradžios: X – „auklėja“ ir skundžia visus kasdien, jaučiasi geresne už juos, džiaugiasi, kai jie barami, baudžiami o Y ir kiti vaikai jos nemėgsta, žemina, tyčiojasi, pyksta.

POINT OF VIEW OF VICTIM:

Y kimba, tyčiojasi ir mergina nežino kodėl („aš jam nepatinku, nežinau, ko jis nori“ ir jai Y - nepatinka, atrodo, kad jis neklauso mokytojų, blogai elgiasi, „vaidina“, nori pasirodyti.
Nukentėjusioji nuolat visus skundžia, tame tarpe ir Y. Apie savo santykius su Y ir klase mergina skundžiasi klasės auklėtojai, soc. pedagogei ir psichologei dažnai nuo mokslo metų pradžios.
Nukentėjusioji nori, kad Y būtų nubaustas, baramas, tada ji jaustųsi laimėjusi konfliktą.

POINT OF VIEW OF BULLYING STUDENT(S):

Y taip elgiasi su X, nes jam nepatinka jos elgesys: ji visiems nurodinėja, skundžia, rėkia, keikia, yra dviveidė (vienokia su suaugusiais, kitokia su mokiniais), jai mokytojai viską leidžia (kalbėti telefonu, išeiti iš klasės), o kitiems – ne.
Pasirinko X, nes ji erzina ir pykdo Y tokiu savo elgesiu, charakteriu, „‚nes jos nemėgsta visi“, nes ji nemoka bendrauti klasėje ir mokykloje, yra „pasikėlusi“, dviveidė, jai nuolaidžiauja mokytojai, nes ji vaidina geresnę, nei yra.
Y jaučiasi teisus dėl savo elgesio („jos nemėgsta ir kiti“ ir jis nekenčia jos), galvoja, kad elgiasi teisingai („Ji pati kalta“), mokytojai jai daugiau leidžia, nes ji prieš juos - „gerutė, šventuolė“.

POINT OF VIEW OF OTHER STUDENTS:

Klasės draugai ir dalis kitų mokinių pastebi ir žino, kas vyksta. X nemėgsta, tyčiojasi ir kiti klasės bei mokyklos mokiniai. Galima teigti, kad X yra atstumta mokykloje ir neturi draugų.

POINT OF VIEW OF TEACHERS:

Mokytojai žino apie esamą situaciją, bando gesinti konfliktus, tačiau panašu, kad dažniau palaiko X, nes ji geriau lanko ir labiau paklūsta mokytojams.
Mokytojai supranta, kad X nemėgstama klasėje, bet nepakankamai gilinasi į konfliktų esmę. Jiems svarbu nutraukti konfliktą esamu metu, kad galėtų pravesti pamoką. X jų nuomone nuolat stebi, ką veikia kiti klasėje, yra kritiška kitų atžvilgiu. Konkrečiu atveju mokytojas nesureagavo į tai, kad X kalba telefonu, nes kitas klasės mokinys išbėgo iš pamokos į koridorių.
Mokytojas jį bandė sulaikyti bėgantį iš pamokos mokinį ir neatkreipė dėmesio į X ir Y.
Abu vaikai atėjo į kabinetą pas psichologę, kur tuo metu buvo ir socialinė pedagogė ir jos padėjo išspręsti kilusį konfliktą.

POINT OF VIEW OF SCHOOL DIRECTORS:

Šiuo atveju nebuvo poreikio kreiptis į mokyklos vadovus, nes mokinių santykiai žinomi mokyklos specialistams ir šiems mokiniams teikiama pagalba. Kita vertus, mokyklos vadovai visada kreipia dėmesį į patyčias ir esant reikalui prisideda prie problemos sprendimo.

POINT OF VIEW OF THE PARENTS OF THE PUPILS INVOLVED:

X mama žino apie dukros elgesio ir charakterio problemas, tačiau pati dažnai konfliktuoja su dukra, kuri pernelyg vadovauja mamai. Mama pastebi, kad konfliktinėse situacijose X yra neteisi, valdinga ir egoistiška, neturi draugų. Mama nesugeba padaryti įtakos jos bendravimui su bendraamžiais, nes pati nėra dukrai autoritetas. Mama linkusi pasitikėti mokytojų ir specialistų pagalba mokykloje.
Tėvai išsiskyrę, gyvena atskirai. Tėvas nesidomi dukros auklėjimu, seniau mušdavo.
Y mama taip pat gerai pažįsta savo sūnų ir yra kompetentinga jam padėti, sugeba nustatyti tinkamo elgesio ribas. Y tėvai nepritaria blogam sūnaus elgesiui, atvirai bendrauja su mokykla.
Po tėvų apsilankymo mokykloje sūnaus elgesys pagerėjo, nors dar reikia laiko ugdyti jo vertybes.

POINT OF VIEW OF THE COUNSELLOR IN THE SCHOOL:

Abu specialistai žinojo situaciją, šių mokinių ir klasės tarpusavio santykius, asmenines problemas, santykius šeimoje. Jie sprendė mokinių konfliktą tarpininkavimo būdu ir mokė bendravimo įgūdžių, empatijos ir tolerancijos. Specialistai nuolat tarpininkauja sprendžiant mokinių tarpusavio konfliktus, patyčias (mokiniai dažniausiai į juos patys kreipiasi). Mokyklos mokytojai taip pat specialistų dėka supažindinti su konfliktų sprendimų strategija, patyčių prevencijos veiksmais. Mokykloje naudojamas „Taikos kilimas“ konfliktams spręsti. Ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai.

POINT OF VIEW OF POLICY MAKERS:

Šios situacijos atžvilgiu politikos formuotojų komentarų nėra, nes problema sprendžiama mokykloje.
Respublikos mastu kreipiamas dėmesys į patyčių mažinimą mokyklose.
Mūsų mokykla šiemet įsijungė į Olweus programą.

CONCLUSIVE DEDUCTIONS:

Šis atvejis buvo sėkmingai išspręstas, jame dalyvavę mokiniai įgijo naudingos patirties, tačiau, kad pakistų jų bendravimo stilius, santykių supratimas, reikalingas ilgalaikis konsultavimas, specialistų ir tėvų pagalba. Ne visi tėvai gali padėti savo vaikams išmokti reikiamų įgūdžių dėl žinių, gebėjimų trūkumo ar tiesiog dėl savo gyvenimo būdo. Naudinga patyčių situacijas spręsti per klasių valandėles, skatinti mokinius diskutuoti, ieškoti sprendimų, mokyti nebūti patyčių stebėtojais, pasisakyti apie patyčias, skatinti mokinius bendrauti su atstumtaisiais. Svarbu ugdyti mokinių vertybes ir nuostatas.
Pateiktame atvejyje situacijos atsiradimą paskatino ne tik vaikų asmeninės savybės, tačiau ir mokytojų elgesys - nuolaidžiavimas mokinei X, kas skaudino kitus vaikus. Problemos sprendimą apsunkina ir X motinos negebėjimas ugdyti dukros socialinius įgūdžius (mamos socialiniai gebėjimai nepakankami). Labai svarbu, kad visi mokytojai būtų atidūs vaikų tarpusavio santykiams.
Abu patyčių dalyviai jautėsi teisūs, abu norintys dominuoti, menkinantys kitus. X nori įtraukti ir suaugusius į savo konfliktus su vaikais, nuolat juos skųsdama ir kritikuodama, siekdama sau išskirtinio dėmesio. Y patinka „sugriauti“ pamokas erzinant X. Jis taip jaučia savo pranašumą ir jėgą.

Comments about this Case Study


I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it