Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Case Studies > Document

Case Studies

TITLE OF THE CASE STUDIES:

VIOLENŢA - O lectie ce nu trebuie invatata

SCENARIOS OF BULLYING EVENT::
  • Direct bullying
CAUSES OF BULLYING EVENT::
  • Non-especific
FACTUAL DESCRIPTION OF THE BULLYING EVENT:

Situația conflictuală s-a desfășurat în semestrul al II-lea al anului școlar 2010-2011 când doi elevi ai clasei a X-a au fost implicați într-un schimb violent de replici, cu urmări grave asupra integrității personale a unuia dintre actorii implicați în acest conflict.

RESPONSE IMPLEMENTED:

Conflictul acesta a condus la desfășurarea unor activități care au avut drept scop soluționarea şi prevenirea unor situații conflictuale similare. Dintre acestea, menționăm următoarele activități:
 Siguranţa la noi în școală – s-a prelucrat regulamentul de ordine interioară, a reglementărilor referitoare la accesul persoanelor străine în incinta şcolii, implicarea consiliului elevilor şi a părinților în vederea realizării de semne distinctive pentru elevii şcolii, investigarea factorilor de risc privind actele de violenţă. Activitatea s-a desfășurat în mod simultan în cadrul orelor de consiliere şi orientare la toate clasele din ciclul primar si gimnazial.
 Comunicarea eficientă şi abordarea conflictelor – activitate ce a avut drept scop aplicarea Legii 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului.
 Fenomenul violenţei în general şi în școală în particular – aplicarea unor chestionare elevilor şi părinților în vederea depistării situațiilor conflictuale şi evaluării gradului în care elevii se simt în siguranță.
 Violenţa – o lecţie ce nu trebuie învăţată – activitate care a încercat să prevină delicvenţa juvenilă, violenţa şi conflictele. Această activitate s-a desfășurat prin organizarea unor dezbateri/discuții în cadrul orelor de consiliere şi a lectoratelor cu părinții, abordându-se diverse teme: implicațiile negative asupra dezvoltării psiho-afective a copiilor care au părinți plecați în străinătate, riscurile unui mediu social dezavantajat (absenteism, abandon școlar, eșec școlar, probleme comportamentale).
La nivel de școală, strategiile aplicate în vederea combaterii violenţei şi situațiilor conflictuale dintre elevi au fost următoarele:
 s-a constituit un grup de lucru cu rol de coordonare, monitorizare şi evaluarea a activității conținute în strategia anti-violenţă a şcolii.
 implicarea activă a reprezentanților Poliţiei locale şi includerea pe agenda întâlnirilor formale ale şcolii a unor informații privind activitățile şi rezultatul lor.
Consilierul școlar a organizat şi coordonat un centru de resurse în domeniul violenţei școlare, cu rol de informare, formare, mediere şi asistenţă în probleme privind violenţa școlară. Acesta a elaborat un program de asistenţă individuală pentru elevi, cadre didactice şi părinții implicați (autori sau victime) prin care s-a urmărit conștientizarea consecințelor actelor de violenţă, îmbunătățirea imaginii de sine a actorilor implicați, prevenirea apariției dispozițiilor afective negative, dezvoltarea autonomiei şi autocontrolului.

IMPACT OF THE BULLYING ACTION:

Potrivit studiilor de specialitate efectuate în ultimii ani, observăm că părinții nu mai reprezintă singura sursă de informare a copiilor şi că dezvoltarea tehnologică fulminantă, presa scrisă şi în general sursele mass-media au oferit o gamă tot mai diversificată de metode de informare pentru copii şi adolescenți. Din acest motiv, adolescenții sunt expuși la o serie de evenimente violente care pot fi interiorizate de aceștia, producând deseori la nivelul mentalului modificări irecuperabile şi indezirabile.
Din acest motiv, considerăm că acest conflict a avut un impact deosebit asupra tuturor celor implicați, fie în mod direct sau în mod indirect. În consecință, școala noastră s-a concentrat pe stabilirea unor măsuri de securitate stricte în vederea preîntâmpinării evenimentelor cu tentă violentă, a vizat introducerea lecțiilor speciale care să dezbăta efectele negative ale violenţei. În cadrul orelor de consiliere şi orientare, elevilor şcolii noastre le-au fost prezentate metode alternative de aplanare a conflictelor, precum discuțiile civilizate, iar acolo unde a fost cazul, consilierul școlar a participat activ la soluționarea oricărei situații conflictuale. Fiind un liceu cu o populație școlară diversă, s-au implementat programe privind integrarea minorităților în procesul de învățământ, astfel încât discriminările să fie evitate.
De asemenea, în cadrul lectoratelor cu părinții, profesorii diriginți, împreună cu consilierul școlar au încercat să conștientizeze părinții cu privire la expunerea atât de acută a copiilor la evenimentele cu încărcătură afectivă negativă prin volumul mare de știri transmise prin intermediul mass-media. În cadrul acestor întâlniri, am încercat să le transmitem părinților să fie mai deschiși discuțiilor de acest gen astfel încât copiii să se poată simți în siguranță în sânul familiei. Mai mult decât atât, li s-a recomandat părinților să nu aștepte ca discuțiile despre violenţă să fie inițiate de către copii, ci cu fiecare ocazie în care aceștia iau contact cu acest tip de informații să-şi exprime deschis sentimentele sau dezaprobarea.

POINT OF VIEW OF VICTIM:

În urma conflictului, cei doi elevi au fost interogați de către profesorul diriginte cu privire la cauzele care au condus la producerea incidentului. Motivul invocat de cei doi actori ai conflictului a fost o datorie financiară pe care unul dintre elevi o datora celuilalt. În urma discuțiilor purtate cu cei doi elevi, profesorul diriginte a descoperit că la baza acestui conflict stăteau disensiuni mai vechi, despre care nu s-a știut nimic până în acel moment. Deoarece cei doi elevi nu au comunicat părinților, profesorului diriginte sau consilierului școlar situația creată, aceștia nu au putut fi consiliați, ajungându-se astfel la această situație conflictuală.
În vederea soluționării conflictului, profesorul diriginte al celor doi elevi a stat de vorbă cu părinții acestora stabilindu-se, de comun acord, ca cei doi elevi să participe la ședințe de consiliere particulare în prezenţa unui părinte şi la ședințe de consiliere individuale. Înțelegând gravitatea faptelor lor şi amploarea luată de acest conflict, elevii au acceptat cu bunăvoință să participe la aceste ședințe de consiliere, sperând că astfel se va putea ajunge la o împăcare amiabilă.

POINT OF VIEW OF BULLYING STUDENT(S):

După încheierea conflictului propriu-zis, elevii au avut în continuare un comportament agresiv unul faţă de celălalt, doar la nivel declarativ. Au continuat cu acuze referitoare la persoana care a declanșat conflictul, la cel care a alimentat disputa şi la cel care poartă cea mai mare parte de vină. Treptat, ei au conștientizat gravitatea faptelor lor şi maniera total necivilizată şi neadecvată de a-şi rezolva problemele sau neînțelegerile.
Au susținut în continuare că adevăratul motiv care a condus la declanșarea acestui conflict a fost neînțelegerea financiară care ulterior a degenerat în acea dispută din faţa şcolii. Elevii implicați au purtat discuții cu consilierul școlar, profesorul diriginte, conducerea şcolii, iar părinții acestora au fost invitați la școală pentru ca împreună cu corpul profesoral al şcolii să se ajungă la strategia cea mai bună de încheiere a conflictului.
În final, elevii au conștientizat că modalitatea de abordare a acestei situații a fost fundamental greșită, că s-au expus inutil la o situație regretabilă şi că întreaga situație ar fi putut avea un final mult mai tragic. Ei au conștientizat, de asemenea, că primul pas pe care îl pot face spre rezolvarea divergenţelor este să-şi asume faptele şi să regrete, chiar şi tardiv, cele întâmplate. În consecință, şi-au cerut scuze unul altuia şi au promis că vor încerca să-şi rezolve neînțelegerile de acum înainte prin diplomație, comunicare şi tact.

POINT OF VIEW OF OTHER STUDENTS:

Şi ceilalți elevi care au participat indirect la acest conflict au fost intervievați în legătură cu desfășurarea conflictului şi cauzele sale. Interviurile au vizat două categorii de elevi: colegii de clasă ai celor implicați direct în conflict şi cei care au fost prezenți la consumarea conflictului propriu-zis din faţa şcolii. Mai întâi, au fost intervievați elevii care au fost martorii conflictului din faţa şcolii. Aceștia au discutat cu consilierul școlar şi apoi cu profesorii diriginți de la clase şi cu conducerea şcolii. S-au luat declarații, elevii şi-au exprimat punctul de vedere şi au prezentat detalii şi elemente care ar fi putut conta în final la luarea unei decizii obiective. Pe de altă parte, colegii de clasă ai elevilor direct implicați în conflict au fost de către profesorul diriginte.
Pe foi anonime, fiecare elev şi-a exprimat propriile păreri vizavi de conflictul în discuție. Ei şi-au exprimat părerile în ceea ce privește motivul/motivele care a/au condus la provocarea conflictului, la partea de vină a actorilor principali, la maniera în care ar fi trebuit gestionată această situație. S-a discutat deschis în timpul orei de consiliere şi orientare despre acest conflict, în prezenţa celor doi elevi implicați direct, moment în care toți elevii clasei şi-au exprimat părerile cu privire la maniera de abordare a acestei situații, la comportamentul colegilor lor direct implicați şi la gravitatea faptei lor.

POINT OF VIEW OF TEACHERS:

Cadrele didactice care au fost implicate direct în conflict (profesori de serviciu, profesori diriginți, conducerea şcolii, profesorul psiholog) au avut o atitudine obiectivă faţă de situația conflictuală creată. Nu s-a trecut direct la sancționarea elevilor violenți, ci s-a încercat înțelegerea situației în ansamblu, punctul de vedere al celor doi actori implicați, motivele care au condus la această situație. Profesorii diriginți au stat de vorbă cu toți elevii care au participat direct sau indirect la conflict, profesorul psiholog i-a consiliat pe cei doi elevi agresivi, iar profesorii de serviciu au intervenit în mod prompt atunci când au constatat că situația degenerează.
În urma consiliului profesoral organizat ad-hoc, s-a decis amânarea luării unei sancțiuni până când nu vor fi cunoscute toate detaliile, motivele şi cauzele care au declanșat conflictul. S-a decis că este mult mai important ca elevii să conștientizeze că acțiunile lor au fost reprobabile şi că maniera de soluționare a conflictului nu a fost deloc fericită, decât să fie sancționați direct, fără să li se explice gravitatea faptei lor.

POINT OF VIEW OF SCHOOL DIRECTORS:

Conducerea şcolii a participat activ la soluționarea conflictului. Elevii care au declanșat incidentul au fost chemați în biroul directorilor şcolii, împreună cu părinții lor, unde au fost invitați să vorbească liber despre motivele care i-au condus la săvârșirea acestor fapte grave, să-şi prezinte punctul de vedere şi, în final, s-a încercat găsirea unei căi amiabile de împăcare şi de soluționare a conflictului.
Domnul director le-a explicat elevilor că maniera de abordare a acestei situații a fost una greșită şi că elevii ar fi trebuit să apeleze la profesorii diriginți, la consilierul școlar şi chiar la conducerea şcolii în cazul în care ar fi conștientizat că situația le scapă de sub control. De asemenea, elevii au fost sfătuiți că trebuie să învețe să-şi asume responsabilitatea pentru faptele lor şi că, după încheierea acestei anchete interne referitoare la situația conflictuală în cauză, elevii vor fi sancționați conform regulamentului intern de ordine interioară al şcolii.
În plus, conducerea şcolii a convocat un consiliu profesoral de urgenţă unde s-a dezbătut incidentul şi unde s-au analizat faptele elevilor şi măsurile care trebuie luate pentru înăbușirea eventualelor situații similare.

POINT OF VIEW OF THE PARENTS OF THE PUPILS INVOLVED:

Părinții au fost implicați în mod direct în soluționarea acestui conflict. Imediat după încheierea conflictului propriu-zis, părinții elevilor implicați au fost invitați la școală pentru a participa la luarea celor mai bune decizii în privința copiilor lor. În primul rând, părinții au discutat cu profesorul diriginte şi cu profesorii de serviciu care le-au povestit acestora cum s-au desfășurat evenimentele şi la ce grad de violenţă verbală şi fizică s-a ajuns în timpul conflictului. De asemenea, părinții au însoțit elevii în biroului domnului director unde au participat la discuțiile dintre elevi şi conducerea scolii.
Părinții au fost de acord să participe împreună cu elevii la ședințe de consiliere unde aceștia au încercat să înțeleagă comportamentul şi motivele copiilor lor de a se implica într-o asemenea situație şi unde consilierul şcolii a încercat să-i determine pe elevi să conștientizeze gravitatea faptelor lor şi să-i determine să-şi corecteze comportamentul în vederea dezvoltării lor ca oameni. De-a lungul timpului, părinții au controlat mult mai îndeaproape comportamentul copiilor lor, au participat la lectoratele cu părinții organizate de profesorul diriginte şi la toate activitățile scolii care au avut drept temă de dezbatere: Combaterea violenţei fizice în școală şi modelarea comportamentală a adolescenților.

POINT OF VIEW OF THE COUNSELLOR IN THE SCHOOL:

Consilierul şcolii a participat activ la soluționarea acestui conflict. În primă fază, acesta a avut întrevederi, în paralel, cu ambii elevi implicați. În ședințe separate de consiliere, aceștia şi-au prezentat motivele care i-au îndemnat să recurgă la un asemenea comportament, relația anterioară avută nu numai cu celălalt coleg implicat în conflict, dar şi cu ceilalți elevi ai clasei, părerile lor şi eventualele regrete.
Apoi, elevii au participat la ședințe de consiliere însoțiți de un părinte. Consilierul şcolii a încercat să identifice motivele care i-au condus pe elevi la asemenea fapte, dacă există în familie situații de violenţă (fizică, verbală,psihică,etc.),dacă părinții sprijină, îndrumă şi corectează activitatea școlară al copilului lor nu numai din punctul de vedere al rezultatelor la învățământ, ci şi din prisma comportamentului acestuia în perimetrul şcolii şi în viața de zi cu zi. S-a constatat că părinții îşi supraveghează copiii din toate punctele de vedere şi că acest comportament deviant este mai degrabă influențat de anturaj.
În ultima fază, consilierul şcolii a avut ședințe de consiliere în prezenţa celor doi elevi implicați în conflict pe durata cărora s-a accentuat modalitatea greșită de abordare a neînțelegerilor dintre ei şi a întregii situații.

POINT OF VIEW OF POLICY MAKERS:

Conflictul dintre cei doi elevi nu a fost mediatizat pentru că nu s-a dorit evidențierea unui asemenea comportament. Totuși, la orele de consiliere şi orientare de la fiecare clasă în parte s-a discutat despre impactul pe care aceste situații îl pot avea asupra personalității fiecărui individ în parte. Elevii au fost puși în situații similare conflictuale, au fost invitați să prezinte motivele care i-ar determina să recurgă la un asemenea comportament, la maniera în care un asemenea conflict ar putea fi evitat, etc.
În plus, conducerea şcolii, consilierul școlar şi profesorii diriginți de la clase s-au implicat în realizarea unor parteneriate de colaborare cu reprezentanții poliţiei locale. În acest sens, în timpul orelor de consiliere şi orientare, dar şi în timpul activităților organizate exclusiv în acest scop, reprezentații poliţiei locale au fost invitaţi să prezinte într-o manieră oficială şi obiectivă metode active de prevenire şi combatere a violenţei în școală şi în societate, prin sensibilizarea elevilor asupra comportamentelor ce trebuie adoptate atunci când se confruntă cu situații conflictuale.
Elevii au fost de asemenea pregătiți din punct de vedere antiinfracțional şi antivictimal, fiind implicați în mod constant în toate programele şi activitățile derulate în școală. S-a încercat astfel crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între școală, autorități şi familie prin identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracțiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaționali.

CONCLUSIVE DEDUCTIONS:

Liceul nostru se implică în permanenţă în eradicarea acestor situații violente şi în implementarea unor măsuri concrete care să vizeze reducerea numărului de cazuri de violenţă şi educarea elevilor spre un comportament civilizat şi adecvat. Din acest motiv, considerăm că cea mai bună modalitate de a ne atinge obiectivele este să lucrăm împreună cu toți cei care participă la conturarea caracterului şi a personalității oamenilor de mâine: profesori diriginți, consilierul școlar, părinți, reprezentanții politiei locale şi ai societății civile, dar şi conducerea şcolii.
Din acest motiv, liceul nostru dezvoltă în permanenţă parteneriate cu Poliţia locală, organizăm frecvent întâlniri cu părinții pentru a ne familiariza cu comportamentul elevilor noștri nu numai în interiorul şcolii, ci şi în afara lui sau în familie. Apelăm mereu la susținere şi comunicare din partea părinților elevilor noștri, îi invităm constant la activitățile în care sunt implicați copiii dumnealor, suntem interesați de părerea lor obiectivă şi de sfaturile lor care ne pot ajuta să abordăm într-o manieră cât mai concretă diferitele situații cu care ne confruntăm.
Considerăm că treptat nu vor mai exista aceste situații conflictuale şi că elevii noștri vor conștientiza că dialogul, comunicarea şi deschiderea sinceră spre celălalt sunt cele mai bune „arme” pentru stoparea definitivă a comportamentelor şi trăirilor afective negative.

Comments about this Case Study


I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it