Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Good Practies List > Good Practice Form

Database

TITLE OF GOOD PRACTICE:

Превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолет

KEYWORDS:

Превенция, противообществени прояви, настоятелство, училище, местна власт

GOOD PRACTICE TYPOLOGY:

National Project

TARGET GROUPS:

ученици, деца с рисково поведение и техните родители, деца с противообществени прояви, институции и организации в областта на превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в областта на образованието и културата, неправителствени организации и доброволци

WORKING GROUP COORDINATING THE INITIATIVE:

Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малол

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

България

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

DEFINITION OF TARGET GROUP:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors, неправителствени организации.

DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE:

Програмата на ОКБППМН - 2007г. предвижда: изграждането на ефективни парньорства на местно равнище между неправителствени организации, училищните настоятелства, институции и организации в областта на образованието и културата и училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за реализиране на значими за съответните общности проекти; стимулирането на инициативи на равнище училище – район – община за работа по превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Варна; активизиране на училищните настоятелства и привличане на родителите като партньори в дейността по превенция на насилието в училище. Повече подробности относно Програмата на ОКБППМН-2007 са налични в сайта varnanamladite.com.
Основни приоритети на представените в бюлетина проекти са първичната и вторичната превенции на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като целевата група на реализиращите се проекти е много широка.

RESULTS:

Тъй като тук говорим за цялостна програма на местната власт, нейните основни резултати са подпомогнатите финансово проекти: “Връстници обучават връстници за превенция на трафика на хора”, „Да спечеля доверние”; “Социално функциониране на интравенозни наркомани във варна – правонарушения и противообществени прояви”; “Кризисна интервенция и превенция на автоагресивното асоциално поведение сред малолетни и непълнолетни, извършили опит за самоубийство”; „Хармония с природата”; „Не на насилието, да на таланта”; “Вторична превенция на асоциалното поведение на млади хора от ромската общност (“Максуда” и “Аспарухово”)”; “Спрете детската агресия и насилие”; “Вторична превенция на насилието над деца в община Варна”; “Природата срещу агресията и насилието”; Летен лагер “Да бъдем заедно” - ранна превенция на противообществените прояви чрез осмисляне на свободното време; “Всеки е личност” – превенция на противообществени прояви; “Да пренасочим енергията си към добри цели”; “Превенция на противообществени прояви сред сиблинги на деца с увреждания”; “Превенция на риска от насилие и трафик на деца от предучилищна възраст”; ОУ “Христо Смирненски” - с. Тополи – “Синя зона на ненасилие” (проект за превенция на агресивното поведение в училище); “Не искам сиво – искам красиво!” (естетизация на свободни архитектурни площи в стил графити с цел превенция на вандализъм); “Промяна на курса” – (Насочване към нови социални роли и промяна на поведението); “Бърза качествена оценка на отклоняващо се от нормите поведение при деца и юноши”; “Млади ветроходци” (Да намалим отклоняващо се поведение, като създадем млади ветроходци).

INDICATORS:

Definition of bullying or cyberbullying, Detection protocol, Intervention protocol, Help-line/counseling, Parent training/meetings, Playground supervision, Disciplinary methods, Classroom management, Teacher training, Classroom rules, Whole-school anti-bullying policy, School conferences, Information for parents, Cooperative group work, Peer support, Duration for teachers (4 days or more).

EVALUATION:

Посочената тук практика е отлична компилация от широкообхватни дейности, насочени към превенция и борба с противообществените прояви при децата и в частност ограничаването на агресията и насилието сред децата и младежите. Практиката чрез нейните мини под-проекти обхваща повечето от индикаторите. За съжаление от представянето на проекти не можем да направим заключение за техния интензитет или за продължителност на дейностите за децата. При все това, програмата на Община Варна е доказателство каква помощ може да оказва местната власт в борбата и превенцията на насилието. pages

COMMENT:

За всички дейности ориентирани към младежи и деца може да бъде консултирана страницата varnanamladite.com

REFERENCES TO OTHER EVALUATION:

Оцененка на програмата на Община Варна следва да се търси в архивите на сайта на отдел „Превенции” на общината: http://www.prevencii.com/

NAME OF COMPILER:

Зорница Станева

NAME OF INSTITUTION:

Зинев Арт Технологии

ROLE:

Мениджър на проекта

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it