Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Дефиниция, контекст и разбиране на насилието в училище - Разбиране на деф

NAME OF AUTHOR(S):

Росарио Ортега, Вирджиния Санчес, Лук Ван Васенховен, Ги Дебут и Йохан Дек

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA School Bullying and Violence: Taking Action” Проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

обучение, модул, насилие, училище, разбиране

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на тази част на учебния модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: запознаване с различните интерпретации на насилието в училище; разглеждане на ключовите фактори в дефиницията на насилието в училище от различни гледни точки; разбиране на социалния и културен контекст на средата, в която се срещат случаите на насилие; интерпретиране на насилственото поведение в сложната социална система; оценка и интегриране на различните теоретични схващания за насилието в училище.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) знание и разбиране относно: съвременното схващане на дефинициите на насилието в училище; взаимоотношенията между социалния контекст и насилието в училище; връзките между климата в училище и насилието в училище; важността да се създаде училищна общност, която да предлага подкрепа и грижи; (2) личните качества и атрибути включват: способност за критично отношение при анализа на комплексните социални явления; способност да се отразят чуждите идеи в един отворен дебат; интегриране на различните теоретични схващания по отношение на насилието в училище.
- Литература за предварително четене.
- Обобщение на съвременното мислене и знание за дефиницията и контекста на насилието в училище.
- Поредица упражнения: Упражнение 1 Разчупване на леда: Игра с имената; Упражнение 2 Представете вашия съсед; Упражнение 3 Дефиниране на насилието в училище; Упражнение 4 Насилието в училище според международните експерти; Упражнение 5 Контекстът на насилието в училище.
- Препратки към допълнителни материали за четене.
- Помощни средства: 1 Индивидуални примери на насилие в
Училище; 2 Групова дискусия на основните характеристики на тези примери на насилие в училище; 3 Нашата дефиниция; 4 Дефинициите на международните експерти; 5 Учебен пример, описващ инцидент на насилие; 6 Видове насилие в училище; 7 Обобщение на учебните примери; 8 Модел на училищната система.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Цитираният модул повишава знанията относно някои ключови проблеми свързани с насилието в училище.
Според част едно на модула даването на единна дефиниция на феномена е изключитлено трудно поради факта, че насилието е социално конструирано от множество различни гледни точки, което означава зависимост от индивидите, културата и средата, в чиито условия се развива ситуацията. Материалът е наистина интересен и важен, защото цели да подобри информираността относно индивидуалните перспективи от гледна точка на много различни дисциплини, включително психология, социология, криминология, образование, политически науки и социална политика. Интересно е също така изразеното наблюдение, че начинът, по който децата концептуално възприемат насилието е различен от този на възрастните и от тук базирането на обучителните практики и политики за децата единствено въз основа на определенията на възрастните няма да даде добър резултат. Материалът подчертава потребността от съчетаване на гледните точки на възрастните и децата.
В цитирания под-модул на проекта VISTA се дава възможност да бъдат обмислени критично множество дефиниции за насилие, като се взимат предвид индивидуални фактори, междуличностни отношения и социалния контекст на чулището и средата, в която то се намира; и това означава включване на определенията за феномена давани както от възрастните, така и от децата. Този под-модул дава възможност на участниците да конструират дефиниция на насилието в училище, която взема предвид различните типове насилническо поведение в училищната среда. Авторите са разгледали определени контексти, които предразполагат към насилие и такива, които го предотвратяват или ограничават. Споделя се мнението, че за да бъде разбран комплексния феномен насилие в училище е необходимо да бъдат разбрани в детайли икономическите, културните, училищните и семейните фактори, които допринасят за възникването на проблема. Материалът прави логични връзки със съвременни дебати и дискусии на тема емоционална интелигентност, устойчивост, морална паника, младежи и престъпност, изключване в училищната среда, негативно поведение и банди.
Материалът е много полезен и е разработен с разбирането на разнообразните лица на проблема и необходимостта към него да се подходи с отворено съзнание и без налагане на стереотипи.

PDF OF THE PUBLICATION:

01_def_context_school violence.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it