Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Какво знаем за насилието в училище: изводи от научните изследвания и от п

NAME OF AUTHOR(S):

Сигрун К. Ертесваг и Ан Софи Самюелсън

NAME OF PUBLISHER:

Проект ВИСТА

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

обучение, модул, насилие, училище, разбиране

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на този учебен под-модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: да се обогати познанието и разбирането на концепцията относно тормоза и насилието в училище; да се подобри разбирането на това как да идентифицираме насилническото поведение и да го разграничим от по-малко сериозното, например деструктивното поведение; да се запознаем с инцидентите на насилие и тормоз в европейските училища; да подобрим нашето разбиране относно характеристиките на извършителите и жертвите на насилие в училище; да се запознаем с ролята на новите технологии, използвани при инциденти на насилие в училище.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) знание и разбиране относно: съвременно разбиране на главните характеристики на извършителите на тормоза и насилието в училище; сложността на явлението тормоз и насилие в училище; обхвата и причините за агресивно и предизвикателно поведение; значимостта на базирания на научни изследвания подход за интервенция; (2) личните качества и атрибути включват: притежаване на добри комуникативни умения; добро разбиране на сложността на явлението тормоз и насилие; добро разбиране на стратегиите, които могат да бъдат прилагани; способности на ефективен инструктор на всички членове на училищната общност.
- Литература за предварително четене.
- Обобщение на това какво знаем за насилието в училище.
- Поредица упражнения: Упражнение 1 Лекция: Какво знаем ние?; Упражнение 2: Ниво класна стая; Упражнение 3: Ниво училище; Упражнение 4: Общоучилищен подход; Упражнение 5: Анализ на резултата.
- Препратки към допълнителни материали за четене.
- Помощни средства: Приложение 1 Въвеждащ разказ, Помощно средство 1 Класната стая; Помощно средство 2 Училището; Помощно средство 3 Джон; Помощно средство 4 Предложения за систематизирани мерки.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Цитираният материал повишава знанията относно някои ключови проблеми свързани с насилието в училище.
Разгледаният под-модул обръща внимание на факта, че има широко разпространено мнение, подсилено от медиите и правителствата, но не съвсем добре емпирично доказано, че насилието в училищата се усилва. Според авторите това поражда усещане за т.нар. „морална паника”, което е непродуктивна форма на социален контрол, която не се занимава с причините за възникването на проблема. Определено е необходимо да се разпространява наличната информация за насилието в училище, включително например възникващите случаи и причините, които ги предизвикват. В предложения под-модул се вземат предвид резултатите от висококачествени проучвания относно природата и произхода на насилието в училище и въздействието на добрит епрактики, иновативните интервенции и цялостните училищни политики за неговото редуциране или превенция. Под-модулът дава възможност на ползващите го да подобрят знанията си относно концепцията „насилие в училище”; да идентифицират насилническото поведение и да го разграничат от по-безодиното поведение; да подобрят разбирането си относно характеристиките на извършителите и жертвите; и да се запознаят с ролята на новите технологии за превенцията на насилието в училище.
Материалът е важно и практическо средство, което, имайки предвид наличността на няколко различни езика, го прави широко използваемо.
Първата дейност в този под-модул е умело изработена презентация, която, отново налична на повече от един език – български, холандски и английски - би следвало да се използва за лекция по темата.
Прикаченият файл съдържа както самия материал, така и изработената презентация, компилирани в един общ pdf.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it