Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Насилието в училище - проблеми, свързани с жестокостта и агресията

NAME OF AUTHOR(S):

Валентина Василева

NAME OF PUBLISHER:

Русенски университет „Ангел Кънчев”

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие, ученици, агресия, травма

DOCUMENT TYPOLOGY:

научна статия

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Документът разглежда феноменът на насилие в училище; формите на насилие в училище; анализ на поведението на учениците, склонни към насилие както и на педагогическите подходи за справяне с насилието.
Насилието в училище е проблем, за който дълго време не бе прието да се говори.Насилието може да се прояви в най – разнообразни форми – от дрязги и обидни забележки до нанасяне на физически травми, дори и убийство.
Насилие е всяко поведение, което нарушава правата на друг човек. Насилие има дори в случаи, когато човек не осъзнава това.
Учениците са подложени на непосредствено насилие от страна на свои връстници. Факторите, които провокират жестокост в ученическата общност са :
• Вътреличностната агресивност на самите ученици, зависеща от
индивидуалните им особености. Тя се обостря по време на кризата на юношеския период;
• Предшестващ жизнен опит на учениците ,свързан с проява на агресия и насилие или наблюдаване на подобни действия;
• Непознаване на методи за ненасилствено разрешаване на конфликти;
• Традиции в училищната общност, провокиращи и стимулиращи агресия и насилие;
• Драстична промяна в ценностната система, при която стойности като солидарност, готовност за оказване на помощ или съчувствие са изтласкани на заден план.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Документът е добре структуриран и дава синтезирана информация по проблема. Този документ е подходящ да се използва от лица, които тепърва се запознават с проблемите на насилието в училище. В заключение в него се посочват педагогическите методи на работа по отношение превенцията на ученическата агресия и прояви на насилие:
1. Моделиране на етично поведение в семейството, училището и на обществени места чрез правилно възпитание и личен пример на възрастните.
2. Откриване на симптомите и причините за всяка проява на агресивно поведение.
3. Контрол и съвместни действия на педагозите и родителите за преодоляване на агресивното мислене, настроение и поведение сред учениците.
4. Проучване и анализиране на причините и проявите на агресия чрез диагностики, разговори, консултации, анкети и др.
5. Възпитание и мотивиране на учениците да споделят проблемите и чувствата си, да владеят гнева си, да мислят преди да действат и да търсят алтернативни решения на своите проблеми - без конфликти и агресия.
6. Включване на агресивните ученици и неформалните лидери в извънкласни дейности и във формите на ученическото самоуправление.
7. Неутрализиране на всички извънучилищни фактори, които могат да
предизвикат агресивно поведение сред учениците.
8. Изучаване и прилагане на добрите училищни и други обществени практики по превенция и преодоляване на агресивното поведение сред учениците.
9. Стимулиране и мотивиране на учениците с морални и материални награди.
10. Наличие на добър психологически климат в училище.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it