Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Работа на учителя с проблемни ученици.

NAME OF AUTHOR(S):

Доц. Д-р Иван Петков Иванов

NAME OF PUBLISHER:

http://www.ivanpivanov.com/ и Шуменски Университет

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Затворен ученик, трудно дете, хиперактивност, емоционални и поведенчески отклонения, интровертност

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Researchers, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Статията представя стратегии и перспективи за управлението на деструктивно детско поведение в класната стая. Разглеждат се такива теми като агресивно деструктивно поведение, трудни деца, проблемни ученици в клас, ученицит с дефицит на вниманието или хиперактивност, ученици с емоционални и поведенчески нарушения (EBD), затворени ученици, агресори и насилници.
Сред описаните характерни трудни деца са: егоистите, които са привикнали техните капризи да се изпълняват безпрекословно, инатливи и нахални са; деца с нарушения в чувствената сфера – озлобеност, грубост, жестокост, враждебност, недоверчивост, отчужденост, липса на съвест и чувство за вина; лъжци и хитреци; мързеливци; деца с неадекватно завишена самооценка и занижена самокритичност; завистници; клоуните на класа; клюкарите.
Посочени са основните според автора фактори за лошото поведение у някои деца. Разгледани са в подробности причините за невнимателно и/или хиперактивно-импулсивно поведение.
Освен това се разглеждат причините за EBD, сред които освен семейството, членството в банди, злоупотребата с алкохол и наркотици и прочие, спада и учителското поведение.
Авторът е разгледал изследване на Philip Gunter & Susan Jack, което установява, че взаимодействията между учитлеите и учениците с агресивно поведение, рядко са положителни (похвала или положителни последствия) – едва в 3% от времето учителят реагира по този начин. Отрицателните взаимодействия се срещат в 22% от случаите и съответно предизвикват деструктивно поведение от страна на учениците.
Авторът е изредил считаните от него за основни причини за насилието в училище.
Материалът завършва с доста полезен списък от литература по темата.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

По отношение на темата за „трудните деца” интересно е наблюдението на автора, че всеки ученик може да бъде труден в даден момент, но и че някои ученици стават хронично трудни, тъй като се чувстват неоценени от учителя. Съветът който учителите получават тук, е че даже и „най-трудното дете” иска да е добро, но се нуждае от помощ, уважение и любов, поради което трябва да се съхранява неговото самочувствие и използваният подход да не е оскърбителен.
Авторът обръща внимание, че твърде често в съвременното общество се прибягва до медикаментозно „лечение”, а се пренебрегва факта, че почти всяко дете преминава през някакви периоди на понижено внимание или хиперактивност.
Интересно е наблюдението, че често учителите определят поведението на децата с EBD като непоносимо и отвратително и буквално ги изключват от учебния процес, като пренебрегват правилото, че обучението трябва да бъде диалогов процес, предполагащ взаимодействие на ученици и учители, с другите ученици, с учебните материали.
По отношение на изследването на Philip Gunter & Susan Jack авторът умело е резюмирал техните стратегии за намаляване на деструктивното поведение и агресията, а именно чрез намаляване на антипатията, оценка и планиране на обучението, стратегии за мениджмънт на класа, увеличаване на похвалите и вниманието, ефективни учебни взаимодействия и функционално изследване.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it