Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

МЕТОДИКА За извънкласно неформално обучение по проект “Превенция на на

NAME OF AUTHOR(S):

Трифон Павлов – психолог
Георги Христов
Андрей Буйницкий
Тилко Тилев

NAME OF PUBLISHER:

Асоциация „Лумена”

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Методика, самозащита, интернет, закон, психология

DOCUMENT TYPOLOGY:

методика

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Разгледаният материал включва няколко методики - методика за обучение по модул ПСИХОЛОГИЯ, методика за обучение по модул МУЛТИКУЛТУРНА ТОЛЕРАНТНОСТ, методика за обучение по модул БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ, методика за обучение по модул НАЧАЛНИ ПРАВНИ ПОЗНАНИЯ и методика за обучение по модул САМОЗАЩИТА.
Във връзка с първата методика изложението започва с обзервацията, че в българското училище в последните години се наблюдава тенденция към засилване на агресивните и виктимни прояви, която тенденция следва световните изменения в поведението на подрастващите. Разгледани са множеството фактори, които играят роля и я обуславят - част от тях са елементи на социалната среда, други са исторически обусловени, трети имат своите корени в човешката психика. Агресивните прояви сред подрастващите са тясно свързани с конфликтността и условията, които пораждат конфликти в социалната среда.
Отбелязва се, че глобалните причини произтичащи от принципите на съществуване на социалното същество хомо сапиенс са: условия и фактори на развитието биологичното и социално същество човек; и условия и фактори на социалната среда, в която живее биологичното и социално същество човек.
По-голям интерес според автора предизвикват специфичните причини за появата и развитието на агресивни и насилствени форми на поведение на юношите, които са многобройни: географски; икономически; етнически; социални; урбанистични; демографски; проблеми на колектива; групови; семейни; сезонни; метеорологични; исторически и др.
Методиката преминава през няколко стъпки – разглеждане на различни социологически изследвания, представяне на теоретичните основи на проблема, дефиниции на агресията, теории за насилието и агресията, видове агресия и начини за ограничаването им, виктимология, виктимизация и виктимно поведение, практиката в областта на превенцията и борбата с насилието в българските училища.
По отношение на втората методика е разгледано проявяването на ненавист заради между културни различия. Методиката преминава през няколко различни теми с по няколко урока към всяка тема.
Третата методика започва с интересна ситуация на електронна криза през 2055г., когато цялата информация е в т.нар. Мрежа, която обаче става жертва на хакерска атака. Методиката преминава, подобно на предишната, през разглеждане на различни теми и предлагане на практически дейности.
Четвъртата методика се занимава с резюмиране и след това обсъждане в детайли на международни и национални актове за защита на правата на децата и регламентиращи международните стандарти за закрила на децата.
Последната методика се занимава с представяне на различни начини, по които децата да се защитават от насилие сами. Разгледани са правила за безопасност и превенция, както и техники за самозащита.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Представените в този методически сборник методики са отлична съвкупност от теоретични и практически материали, които дават както обща представа за проблема насилие в училище, така и множество възможности за неговата превенция и разрешаване.
Първата методика се занимава с „разнищването” на основите на проблема насилие и агресия, търсенето на неговите корени и подбуди, а самото им откриване е много важна стъпка към разрешаването или поне осъзнаването на проблемите. Методиката за мултикултурната толерантност се занимава с изключително важен за днешното глобално общество проблем, който въпреки усилията за неговото преодоляване и специалното внимание, което му се обръща включително и на общо-европейско ниво, все още е налице. Втората методика насочва вниманието към виртуалната реалност, която заема все по-голямо място и значение в ежедневието на съвременния човек, което и изисква внимателното и информирано ползване на възможностите на тази среда. Методиката, даваща начални правни познания е полезна с представянето на законовата страна на въпроса и ориентирането в правните гледни точки и възможности за защита и превенция. Последната методика дава отговор на един от стандартните и най-стари методи за оказване на насилие и агресия, а именно физическите такива. Способността за замозащитата от страна на децата е важен фактор за повишаване тяхната безопасност и неутрализиране на голям брой актове на насилие, при които ответна реакция от страна на насиления не се очаква или предвижда.

N.B. Файлът е наличен във формат pdf, но е с размер по-голям от максимално допустимия за качване. При поискване може да бъде изпратен по имейл.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it