Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Взаимовръзка на видовете агресия и типовете темперамент

NAME OF AUTHOR(S):

Павлина Лазарова, Даниела Крумова

NAME OF PUBLISHER:

Русенски университет „Ангел Кънчев”

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Изследване на темперамента, видове темперамент, агресия, видове агресия

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Изследването се фокусира върху връзката агресия-темперамент като са изледвани 114 души на възраст между 19 и 22 години.
Напрежението, динамичната социална, икономическа и екологична обстановка, които са характерни за нашето общество, обуславят нарастването на различни отклонения в личностното развитие и поведение на младите хора. Сред тях са: прогресиращо отчуждаване, повишена тревожност, душевна пустота, цинизъм, жестокост, агресивност. Тези явления са характерни не само за уилищната възраст, тяхното развитие продължава и след осемнадесетата година. Пренасят сев отношенията в университета, работното място и в семейството.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

На базата на изведените данни изследването показва, че е налице връзка между агресията и типа темперамент, което би било от полза при определянето на училищни практики за справянето с насилието във всичките му форми.
Агресивността на младите хора са все още „бяло поле”, върху което може да бъде фокусиран изследователския интерес. Интересно би било да се види каква е взаимовръзката между темперамента и агресивността, дали обучението в определени специалности в университета или практикуването на определена професия повлияват проявите на агресивност.

PDF OF THE PUBLICATION:

05_relation aggression_temper.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it