Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Въпроси на етиката и правата на децата

NAME OF AUTHOR(S):

Добринка Чанкова, Таня Пощова, Ги Дебут
и Стивън Минтън

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Етика, права на децата

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Запознаване с основните понятия в етиката, правото и правата на децата
• Подготовка за промотиране етично и законосъобразно поведение сред младите хора
• Обмисляне на стратегии за повишаване осведомеността на
учениците по отношение моралните норми в училище.
Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• начина на изготвяне планове за усъвършенстване на отделни ученици, групи и училището като цяло
• методите за включване мненията на учениците при вземане на решения относно тяхното образование
• начина за повишаване моралния стандарт в училище
Личните качества и атрибути включват:
• способност да се влияе на училищния етос и да се осъществи и поддържа промяна там
• разбиране и способност да се разработят ефективни стратегии за управление на поведението
• способност да се улесни изказването и цени мнението на учениците относно тяхното образование.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Документът е изключително пракитчески насочен. Oбобщава съвременното мислене относно въпросите на етиката и правата на децата. Като това е свързано и с изучаване теориите на поведение и на добрите взаимоотношения. В модула са разгледани последователни упражнения, които да стимулират готовността на младото поколение да следва моралните и правните норми. Налице са помощни средства като въпросници, които значително улесняват прилагането в практиката на придобитите знания.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it