Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

ПОМАГАЛО ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО ЗА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

NAME OF AUTHOR(S):

Държавна агенция за закрила на детето

NAME OF PUBLISHER:

Държавна агенция за закрила на детето в рамките на проект „Предотвратяване на сексуалната експлоатация и насилие към децата“, осъщест�

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Семейна среда, насилие, закрила на детето, роля на училището

DOCUMENT TYPOLOGY:

помагало

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Представеният документ започва с описание на ролята на училището за ранното разпознаване на деца, жертви на насилие и оказване на своевременна подкрепа. Продължава се с част за идентифициране на белезите за насилие над деца, като типовете насилие, които са разгледани са: физическо насилие, като е дадено ръководство за разпознаване на физическото насилие; психическо насилие, като са описани индикаторите, които могат да насочат към възможно психическо насилие; сексуално насилие, както и напътствия за разпознаване на сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация; пренебрегване и напътствия за разпознаване на пренебрегването.
Материалът продължава с информация за закрила на децата от насилие и по-конкретно разглеждане на правото на детето на закрила и описание на органите за закрила на детето.
Дава се методика за оценка на риска от насилие в семейството, която включва няколко стъпки - оценка на риска; попълване на формуляра за оценка на риска; приключване на работния лист за анализа на риска.
Приложенията към настоящата публикация са както следва:
Скала за оценка на риска
Влияние на родителите
Влияние на детето
Влияние на семейството
Влияние на малтретирането / изоставянето
Влияние на намесата

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Прегледаната публикация е изключитлено полезна от гледна точка на разглеждането на насилието към детето в семейството и дома, което е един от главните фактори и причинители на агресивно и неадекватно поведение на децата в училище. Материалът дава напътствия към какво следва да бъде насочено вниманието, когато се прави оценка на риска или вероятността за настъпване или вече да е настъпило определено събитие, свързано с насилие към деца. На учители и администратори се дават доста ясни и изчерпателни напътствия за «белезите» било физически, психически или поведенчески, които биха показали определен тип насилие върху конкретно дете. Разгледани са повечето типове насилие в семейна среда, а именно физическо насилие, психическо насилие, сексуално насилие, пренебрегване.
На училищния персонал се дава препоръка и към кои органи и закони за закрила на децата от насилие следва да се насочват в случай на установено такова. В подробности е разгледано правото на детето на закрила и са описани органите за закрила на детето и задачите, които са им възложени.
Представеният материал е изключително полезен с включената в него методика за оценка на риска от насилие в семейството. Тази методика използва за своите цели набор от въпросници, които дават ясна картина за ситуацията в семейната среда и съответно рисковете, които тя носи за детето. За извършването на оценката е дадена скала за оценка на риска. След това се преминава през оценка, чрез представяне на тематични сценарии, най-неблагоприятния от които се оценява с 4, а най-благоприятния с 0. Разглеждат се влиянието на родителите върху детето, влиянието на самото дете, влиянието на семейството, влияние на малтретирането / изоставянето включитлено в исторически план по отношение на единия или дори двамата родители или други техни деца, влияние на намесата.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it