Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Извършване анализ на потребностите: Подготoвka за промяна

NAME OF AUTHOR(S):

Доун Дженифър и Хелън Кауи

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие, анализ на нуждите, конфликти, промяна

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Да илюстрира важността от внимателното наблюдаване на средата при извършване анализ на потребностите;
• Да насърчи ясно разбиране за анализ на потребностите;
• Да подготви хората за потенциално трудни ситуации по време на анализа на потребностите, като наблегне на стратегии за справяне с тях;
• Да осигури възможността за обсъждане на проблеми при извършване анализ на потребностите и да посочи потенциални решения;
• Да изтъкне контрастиращи възприятия на различни групи в училището и начини за разрешаване на конфликти на гледни точки;
• Да изготви споразумение в работната група за анализ на потребностите.
Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• какво се има предвид под анализ на потребностите;
• как да се изготвят планове за усъвършенстване на отделни ученици, групи и на училището като цяло;
• функционирането на училищните системи
• как да се включат мненията на учениците при всяко решение относно образованието им;
• как да се предотвратят потенциални спънки при осъществяване на промяната.
Личните качества и атрибути включват:
• притежаване на подходящ, ориентиран към учениците набор от убеждения и ценности, който направлява решенията и действията;
• способност да се влияе на етоса на работното място и да се осъществи и поддържа промяна там;
• способност за справяне с конфликтни гледни точки и за ефективна комуникация;
• способности на ефективен инструктор и съветник на персонал, ръководство, родители, обслужващ персонал и ученици;
• добра наблюдателност и проницателност при анализиране и контролиране на поведението, когато се оценяват потребностите на учениците;
• способност за улесняване изказването и ценене на мнението на учениците относно тяхното образование.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

В една учебна среда, където разпространеността на тормоза и насилието са станали главна причина за безпокойство, придружена с голямо разнообразие от интервенции за прокарване пътя на ненасилието, Бригхаус предлага: “интервенциите трябва да са систематично локализирани, планирани, прилагани и оценявани”. Той предлага това да се постигне чрез процес на колективен преглед, за да не могат училищата да попаднат случайно на интервенции, които ще се изразят в инцидентен подход към проблема.С други думи, по-вероятно е интервенциите да проработят, ако са основани върху пълно разбиране на проблема, върху знания за наличните източници и съзнаване на вероятните трудности, които могат да възникнат при планирането и прилагането. Така, Кауи и Уолъс предполагат, че анализът на потребностите (известен също като преглед) е съществена предпоставка за успешно прилагане на интервенция за промотиране на ненасилието.

PDF OF THE PUBLICATION:

15_needs analysis and change.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it