Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Извършване анализ на потребностите: Консултация и преценка

NAME OF AUTHOR(S):

Доун Дженифър и Хелън Кауи

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие, анализ на нуждите, конфликти, промяна

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Да се покаже колко трудно е да променим нашите гледни точки и поведение;
• Да се изтъкне важността на множеството гледни точки и легитимността на многообразните възприятия за даден проблем;
• Да се даде възможност на участниците да генерират проблеми, теми и въпроси в подготовката за анализа на потребностите и да поставят приоритетите за начална консултация;
• Да се насърчат участниците да мислят критично относно възможното прилагане на различни методи за провеждане техния анализ на потребностите;
• Да се насърчат участниците да възприемат добри техники на интервюиране.
Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• как да се изготвят планове за подобрение за отделни ученици, групи и училището като цяло;
• редицата причини, стоящи в основата на едно предизвикателно, агресивно и антисоциално поведение;
• как да се контролира и оцени поведението на учениците и
ефективността на училището при подобряване на поведението;
• как да се включат мненията на учениците при вземане на решения относно образованието им;
• как да се включат родителите/обслужващия персонал при вземане на решения относно децата им.
Личните качества и атрибути включват:
• способност да се координират редица интервенции, за да се промотира ненасилие в подкрепа на учениците;
• умение за справяне с конфликтни гледни точки и за ефективна комуникация;
• способности на ефективен инструктор и съветник на персонал, управители, родители, помощен персонал и ученици;
• добра наблюдателност и проницателност при анализиране и контролиране на поведението и при оценка потребностите на учениците;
• способност да улесни изказването и да цени мненията на учениците относно тяхното образование.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Целта на този модул е да даде на участниците някои идеи и способи за провеждане анализ на потребностите с цел да се добие пълно разбиране на проблема за тормоза и насилието в училище. Първо, ползите от провеждане анализ на потребностите включват привличане вниманието към проблема сред всички членове на училищната общност, в това число ученици, персонал и родители, а също и мотивиране на хората да действат.
Второ, резултатите от анализа на потребностите ще потвърдят естеството и степента на проблема за тормоза и насилието и ще установят единица мярка, с която да се измерва ефективността на избраната интервенция. Накрая, резултатите ще дадат информация, с помощта на
която да се обснове решението относно коя интервенция или сбор от интервенции е най-подходяща за конкретната ситуация.

PDF OF THE PUBLICATION:

16_needs analysis and change 2.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it