Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

РИСКОВИ КРИМИНОГЕННИ И ВИКТИМОГЕННИ ФАКТОРИ ПРИ ДЕЦАТА
Изследване на с

NAME OF AUTHOR(S):

Авторски колектив: Д-р Ива Пушкарова, Д-р Георги Петрунов, Георги Кирилов

NAME OF PUBLISHER:

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ и СДРУЖЕНИЕ СПЕКТРА

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Интернат, противообществени прояви, малолетни, престъпление

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Криминологичното, социологическото и психологичното изследване е осъществено в рамките на проект: ,,Единен индекс на детската престъпност”, финансиран от УНИЦЕФ-България, а изследването на съдебното разпознаване и управление на рисковете – в рамките на проект ,,Братчетата на Гаврош пред Темида: правосъдие в полза на детето”, финансиран от Министерството на правосъдието на Република България.
След тематично въведение в материята, публикацията преминава през следните раздели: «Престъпленията на децата и срещу децата», който разглежда динамика и структура на престъпността с извършител дете, динамика и структура на противообществените прояви на децата, динамика и структура на престъпленията с пострадало дете, както и основни фактори за превръщане на децата в жертви; «Понятие за рисков фактор»; «Видове рискови фактори», където са дадени класификации на рисковите фактори според произхода им (макросоциални, микросоциални и индивидуални), според значението им за поведенческите отклонения при децата, разгледани са типични съвкупности от рискове, действие на рисковете, както и съдебни практики по разпознаване и управление на криминогенните рискове.
Авторите са резюмирали тезата и изводите си в заключителна част и са приложили «Данни от изследване на деца с отклонения в поведението, спрямо които е приложена възпитателна мярка настаняване в СПИ/ВУИ, 2009 г.», «Стратегии на родителстване», «Норма и отклонение», «Терминологични бележки».
Посочен е и доста интересен референтен списък с използвана литература.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Авторите са изказали мнение, че когато престъпността, която по принцип е постоянен проблем за всяко общество, се свързва с деца, независимо дали извършители или жертви, обществеността става особено чувствителна.
Разгледаният материал се занимава с насилието в детските среди и то насилие със сериозност клоняща към определение за престъпление. Множество са отделните причини, изтъквани за престъпността сред децата – сред които липса на адекватен родителски контрол, неработеща образователна система, огромното влияние на електронните медии и по-конкретно насилието, което непрекъснато залива децата от телевизионните екрани и интернет игрите. Но авторите обръщат внимание и на по-глобалните изказвания, според които основните фактори са следствие от разрушаването на съществуващите норми и правила, живот в ценностен безпорядък и липса на морални устои в цялото общество.
Според авторите въпросът за причините, обуславящи изявата на детето като жертва или извършител на престъпление, е едновременно свръхизследван и подценяван. Изписано е много, но се знае малко, абстракцията на теоретичното заключение често не кореспондира с непосредствените потребности на реалния живот, в който растат поколения деца.
По интересен начин е разгледан конфликта на детето със закона, който се определя от сложна съвкупност от разнообразни обстоятелства с несигурно проявление в действителността. Разгледани са рискове, които присъстват в света както на извършителя, така и на жертвата и го деформират не само чрез ограбване на обективните възможности за развитие, но и чрез изкривяване на възприятията във вътрешния свят. Обусловените от рискове процеси определят житейския опит на детето и самоличността му, а житейският опит и степента на изградена индивидуална идентичност определят уязвимостта му на рискове от различен вид. Според авторите тези особености трябва да бъдат отчитани при всеки съдебен процес, в който участва дете. Те споделят още опасението, че липсата на специализирани съдилища, непоследователното прилагане на изградените добри практики на правораздаване спрямо дете жертва или извършител, фрагментарната по структура информация относно младежката престъпност и престъпността с пострадало дете и ред други фактори понякога не позволяват на конкретни деца да бъде осигурен справедлив процес. Оттук произтича необходимостта от комплексно и дълбоко познаване на обществените явления, свързани с тези видове престъпност, както от юридическа, така също и от криминологична, социологическа и психологична гледна точка.
Настоящото изложение обединява разбиранията на различните науки, за да отговори на въпросите за същността и видовете криминогенни и виктимогенни рискове за формиране на отрицателно поведение при децата и за начините, по които тези фактори са управляеми чрез законодателната и правораздавателната политика на държавата.
Документът се счита за изключително полезен и допълващ цялостната представа за проблема.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it