Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ

NAME OF AUTHOR(S):

Център за изследване на демокрацията

NAME OF PUBLISHER:

Център за изследване на демокрацията

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Програма, Европейски съюз, защита, Интернет, сигурност

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Researchers.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Прегледаният тук материал има за цел да представи новата програма на ЕС за защита на непълнолетните при използване на Интернет.
Основните моменти на тази програма и необходимите действия от страна на Р България са:
1. Защитата на децата при използване на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ), която се превръща във все по-важен приоритет на ЕС.
2. ЕК следва да се ангажира с по-директни препоръки към мобилните оператори и образователните администрации.
3. Новата програма за безопасен Интернет трябва да включва финансиране на интердисциплинарни изследвания.
4. Българските институции следва да предприемат конкретни стъпки, за да създадат подходяща законодателна, социална и бизнес-среда, защитаваща децата при използването на Интернет и другите нови ИКТ.
5. Публично-частните партньорства са основен залог за успешна реализация на програмата.
Материалът разглежда още съществуващите публично-частни партньорства в България, занимаващи се с въпросите свързани със защита на децата в Интернет.
Разгледани са още:
- Коментари и предложения, които Република България може да направи по предлаганата от Европейската комисия програма
- Препоръки относно законодателни и практически мерки в Република България за по-нататъшно осигуряване на безопасността на Интернет-пространството и борба с престъпленията и правонарушенията в Интернет.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Прегледаният материал е полезен и интересен, защото разглежда действията и намеренията на ЕК, както и на самата Р България в посока на защита на децата в средата, която те все по-често обитават – Интернет пространството. Факт е, че непълнолетните днес са най-активните потребители на новите ИКТ и изобретатели на неподозирани от създателите им форми на тяхното приложение. През последните години голяма част от тяхната комуникация и социализация се прехвърли в Интернет-средата, което им дава големи преимущества в сравнение с предишните поколения, но и създава сериозни опасности и рискове за тяхната сигурност, психическото и физическото им здраве. Поради това приемането на програма за безопасен Интернет за деца за 2009-2013 г. е навременна и важна инициатива на Европейската комисия. Значението на тази програма ще нараства непрекъснато с все по-широкото навлизане на ИКТ в бита, обучението и бизнеса. По оценки на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” към юли 2008 г. над 80% от учениците ползват интернет. Ускореното развитие на новите технологии и бързото им възприемане от децата и непълнолетните като част от реалния им живот създава все нови и нови предизвикателства пред семействата, образователната система и обществото като цяло. Поради това според авторите новата програма на ЕК би следвало да бъде не толкова реактивна и национално-базирана, както досегашните, а по-добре координирана в рамките на целия Европейски съюз, про-активна и превантивна, за което е необходимо практическите дейности да се интегрират със задълбочени изследвания и прогнозиране, за да има по-сериозен и дълготраен ефект от изпълнението й.

WHERE TO FIND IT:

kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/94340/.../17_PB_Bulg.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it