Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Управление и оценяване на промяната: Управлението на промяната на ниво у

NAME OF AUTHOR(S):

Джули Шонеси

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие в училище; училищна политика

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Да се обсъдят тенденциите в обществената политика, коитo влияят на училищния подход към управлението на промяната;
• Да се разсъждава върху въздействието на инициативите на училищната политика при практикуване намаляване на насилието в училищата;
• Да се обмисли насоката на изграждане на политика в светлината на училищните приоритети и цели;
• Да се разработи общ училищен подход за преглед на съществуващите политики;
• Да се изтъкнат контрастните възприятия на различните участници при управление на промяната;

Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• тенденциите в националната политика и въздействието им върху училищните приоритети;
• как да се преразглежда училищната политика, за да може тя да отрази позициите на участниците;
• как да се преразглежда и управлява промяната.

Личните качества и атрибути включват:

• преценка на различните гледни точки на участниците в процеса на управление на промяната;
• умение за справяне с конфликтни гледни точки и умение за ефективно комуникиране;
• способност за ефективно обучаване и съветване на персонал, ръководство, родители, помощен персонал и ученици

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Загрижеността по отношение на насилието в училищата се отразява в обществените политики, които дават приоритет на образователните стандарти над социалното включване. Специално внимание се отделя на обществата и отделните училища, където младите хора са считани за недоволни. Независимо от това, много често се случва създателите на политики да са водени по-скоро от търсене на ограничени учебни резултати отколкото от холистична представа за образованието, която се съобразява с правата на младите хора. Следователно, това води до едно ниво на ексклузивни практики в училищата, които могат да оставят встрани общества в неравностойно положение. В рамките на тези дебати, контекстът на политиката все повече отчита връзката между образователните постижения и социалният капитал на семействата и обществата.

PDF OF THE PUBLICATION:

17_management of the change.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it