Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

„Опасностите, които крие насилието в училище и начини за превенцията му

NAME OF AUTHOR(S):

Изготвил: Марина Маринова Проверил: доц. Тодорова

NAME OF PUBLISHER:

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” Факултет по Педагогика

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие, семейство, училище, превенция

DOCUMENT TYPOLOGY:

Report

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Прегледаният документ, който е реферат на тема, занимаваща с въпросите на насилието в училище, съдържа следните части: Същност на насилието; Разпространение на насилието в училище; Къде се крие коренът и причинителят на детската агресия (на насилието)?; Фактори, които стимулират личността към извършване на насилствени деяния; Кой трябва да има грижата за коригирането на психологичните предпоставки за насилствени прояви?; Какво се случва днес?; Как могат да бъдат решени проблемите с насилието в училище?; Роля на училището за установяване и предотвратяване на насилието; Начини за превенция на насилието; Примерът на развитите страни за разкъсване кръга на насилие в училище; Какво трябва да се предприеме и у нас?; Използвана литература.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Прегледаният материал е доста добре изложен и обоснован. Гледната точка на авторката е представена адекватно и читателят лесно се съгласява с нея. Според авторката особено тревожно е насилието срещу и между децата - насилието на улицата и насилието в училище. Училището е един от най-честите терени на насилие между децата – на второ място. На първо място е насилието в семейството, от страна на близки, роднини и приятели. Чак на трето място е насилието на улицата и обществени места. Сред множеството провокиращи фактори е посочен факта, че в България младежите имат сериозни трудности и че смущенията са резултат от липсата на бъдеще и хоризонти за реализация. Това означава, че трябва да се помисли не как се възпитава и кой възпитава, а да се вникне дълбоко в смисъла на възпитанието.
Според авторката като цяло коренните причини за насилието и злоупотребата с децата са различни. На първо място това е общата криза на нормативните ценности. Другите причини са в училищата и родителите - примерите, които децата получават в семейството, информационната среда и моделите на поведение, сред които израстват. Коригирането на изброените психологични предпоставки за насилствени прояви на подрастващите са основна грижа на специалистите, които се ангажират с организирането и провеждането на превантивната работа. За насилието в училище търсим помощта на педагогическия съветник – важното е той да бъде специалист, психолог, довереник.
По подходящ начин са резюмирани успешните подходи за борбата с насилието в училище в другите страни, а именно като се заложи на:
 Различията между училищата чрез специфични Правилници, които да не повтарят механично законите
 Изграждане на съвместни учителско-ученически специализирани групи за периодичен мониторинг на училищната среда
 Въвеждане на програми срещу конфликти и насилие в училищата, водени от професионалисти
 Отваряне на училището към родителите за доброволно и активно включване и задължително присъствие при индивидуална работа с ученика.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it