Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Агресията е все почестият модел на поведение сред учениците в училище

NAME OF AUTHOR(S):

Referati.org

NAME OF PUBLISHER:

Referati.org

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

модел, насилие, поведение, агресия, духовно

DOCUMENT TYPOLOGY:

Report

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Оценяваният реферат не е структуриран в определена строга форма, а посредством увлекателно повествование представя конкретни причини, проблеми, както и съвети за ограничаване на агресията в училище. Посочват се някои специфични за българското общество причини за възникване и проявяване на феномена - прекъснати са връзките между семейството, училището и обществото или все още не са доизградени, за да функционират адекватно на новите обществени реалности и предизвикателства. Системното и неконтролируемо насилие на макросоциално равнище оказва много силно и сериозно ерозиращо въздействие и на микросоциално ниво – то предопределя моделите за грубо и насилническо поведение в междуличностните отношения и култивира определени стереотипи и модели на поведение в съзнанието на младите хора.
Както във всеки социален институт и в общообразователното училище са характерни най-разнообразни конфликти.
Авторите очертават четири водещи субекта в системата на образованието: ученик, учител, родител и администратор. Според Воронин в зависимост от това кои от тях встъпват във взаимодействие, могат да бъдат наблюдавани конфликти, ангажиращи ги в двустранни или многостранни отношения. Независимо от броя на участниците процесът на конфликти се характеризира с висока степен на сложност. Един от най-характерните и разпространени конфликти са между учениците, като най-често срещан е спорът за лидерство.
Според психолози пътят към лидерството в средата на подрастващите минава през демонстрацията на подчертаното превързходство и е свързан често с необосновани и непредизвикани цинизъм, жестокост, безжалостност. Един от парадоксите на световната педагогика се заключава в това, че децата в много по-голяма степен от възрастните са подложени на съблазните на стадното чувство, на немотивираната жестокост и агресията спрямо собеподобните.
Американският психолог Алберт Бандура още през 1959 г. пък експериментално успява да докаже, че конфликтните деца се възпитават като правило от родители, предприемали спрямо тях физически наказания и насилие. Същият автор отбелязва, че когато на подрастващи е показан филм, в който се демонстрира вербална агресия, те са склонни да подражават на героите.
В ранните етапи на социализация на личността агресията може да възникне и случайно но при успех в достигането на целта с използването на агресивни способи може да се появи стремеж отново и отново да бъде използвана като изход от различни трудни ситуации.
Според изследване на В.Н. Лозоцев от 1986 г. конфликтите между подрастващите в отношенията им с техните съученици са обусловени от особеностите на възрастта - формирането на морално-етични критерии в сложни условия, при съзнателно търсене на оценка на връстниците и свързаните с това изисквания към поведението. Според авторите да бъдат напълно преодолени конфликтите сред подрастващите ученици на практика е невъзможно. В зависимост от това доколко успешно се провежда в училищата социализация на личността на детето, на първо място усвояването на духовни и нравствени ценности се изменя интензивността на конфликтите. Важна роля в предотвратяването на конфликтите има дисциплината - умението да осигурим на подсрастващия необходимата за неговото правилно развитие и формиране свобода в рамките на разумно подчиняване на общоприетите форми, възпитаващи знания и навици, както и осъзнати и приети норми на контрол и самоконтрол.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Постоянното демонстриране в социален план, че грубият е по-силен, че наглият успява, че в света и обществото цари грубата арогантна сила и може да успее в живота само този, който дръзко, решително и смело
нарушава общоприетите норми и правила се отразява трайно върху формирането на съзнанието им и въздейства върху тяхното възпитание. Така се формират трайни нагласи, които имат когнитивен, емоционален и волеви елемент - те са едновременно светогледни стереотипи, особена чувствителност и модел за подражание и поведение.
Пред очертаната картина от факти и симптоматични явления, които се свързват в ясно изразена тревожна и възходяща тенденция всички ние продължаваме да се питаме – къде са корените на този изблик на насилие и агресия спрямо другия, проявявани от ученици и млади хора днес в нашето общество? Защо и как се стига до подобно драстично неуважение към човека и незачитане на елементарното му лично достойнство?
При някои, безспорно,агресията е и защитен механизъм – обратната на пасивността и апатията форма за справяне със стреса и проблемите на възрастовото развитие, личностното израстване и социализацията.
В материала е разгледано проявлението на въздействието на различни причини в различни аспекти.
Първо: Стилът на взаимодействие на учителя с учениците служи като пример и се възпроизвежда в отношенията между връстниците. Някои изследванията на О.Г. Осадко от 1993 г. показват, че стилът на общуване и педагогическата тактика на първия учител оказват твърде забележимо влияние при формиране на междуличностните отношения на учащите с техните връстници и с родителите. Стил на общуване и педагогическата тактика на сътрудничество обуславят и осигуряват в най-голяма степен безконфликтни взаимоотношения.
Този стил обаче се владее от твърде малък процент учители - не повече от 15 на сто.
Второ: Учителят е длъжен да се намесва в конфликтните отношения между учениците и да ги регулира. От това не следва, разбира се, че е длъжен непременно да ги погасява. Понякога трябва само административна намеса, понякога - само подходящ съвет.
Процесът на обучение и възпитание е невъзможен без противоречия и конфликти. Особено голямо влияние върху конфликтното поведение при учениците оказва личността на учителя. Това въздействие може да се прояви в различни аспекти.
Интересни са отправените от авторите препоръки към учителите при управлението на конфликтите, а именно:
- да контролират своите емоции, да бъдат обективни и да дават възможност на учениците да обосноват своите претенции, като по този начин изпуснат парата;
- да не се опитват да приписвате на учениците свои разбирания за техните позиции;
- да не оскърбяват личността и самочувствието на ученика - понякога една изпусната дума или реакция не може да бъде компенсирана с нищо;
- да не прибягват, макар и временно, до изолирането на ученик или група от класа;
- да избягват по принцип търсенето на административно решение с призоваването на арбитър в лицето на "по-горна инстанция";
- да не отвръщат на агресията с агресия, да не засягате личността, да позволяват даване на оценка само за конкретна постъпка или действие;
- да дават право на грешка - както на себе си, така и на ученика. Все пак не греши само този, който нищо не прави;
- независимо от резултата от разрешаването на противоречията, да не си позволяват да разрушат отношенията с ученика;
- да не се плашат от конфликти с учениците, а да поемат инициативата при тяхното конструктивно разрешаване;
- да не ценят в учениците само способността да разбират и да се съгласяват с позицията на учителя и да не се стремят да я налагат прибързано и на всяка цена.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it