Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Насилието в българските училища

NAME OF AUTHOR(S):

Интервюиращ - проф. Стефка Сукманджиева
Интервюиран – д-р Игов, психолог

NAME OF PUBLISHER:

сп. »Ум и Душа«

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Интервю, психолог, превенция

DOCUMENT TYPOLOGY:

Интервю

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Прегледаният и оценен документ представлява интересно интервю с училищен психолог, който с множество доказателства и препратки излага тезата си. Д-р Игов е роден във Варна, завършил Интервюираният е завършил психология в СУ »Кл. Охридски«, специализирал възрастова психология и психодиагностика.
Редовен член на Дружеството на психолозите в България – Председател на секцията по училищна психология, като от повече от 25 г. преподава и консултира в НПМГ – лицей на СУ »Кл. Охридски«.
Автор на Държавните образователни изисквания по психология, на няколко книги, учеб-ници и много статии по психология в популярни и специализирани издания.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Според интервюираният, за да бъдат успешни подходите за превенция и борба с насилието те следва да се базират на формулираните преди повече от 30 години от Olweus принципи:
• Подкрепа, положителен интерес и привличане на възрастните.
• Строги норми и ограничаване на неприемливото поведение.
• Последователност в прилагането на ненаказателни, нефизически санкции за нарушаването на правилата и неприемливото поведение.
• Активно включване на възрастните в ролята им на авторитети и ролеви модели.
Според него, това, което още е необходимо да бъде направено в българското училище, за да можем да кажем, че са предприети необходимите мерки за превенция на насилието са следните няколко действия:
- Да се въведат единни стандарти за психологическо обслужване на образованието. Такива са подготвени отдавна и са били обсъдени и приети още на III конгрес по психология.
- Въвеждането на световно утвърдени »Anti-Bulling« програми и съответното им финансиране. Такива модели има, готови и адаптирани.
- Мерки за преструктуриране на учебните планове и програми и въвеждането на повече часове за изграждане на умения за справяне.
- Курсове по здравно възпитание, кариерно развитие, гражданско образование, семейно планиране и пр. Много от тези програми отдавана са готови.
- Преструктуриране на училищната система и повишаване на издръжката на учениците. Наличието на огромни училища с по 1800 – 2000 ученици в големите градове и класове с по 30-32 ученици сами създават благоприятна среда за агресия и насилие.
- Активно участие на гражданското общество и приемането на закон срещу училищното насилие. Такива закони има в много страни по света.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it