Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Управление и оценяване на промяната: Управлението на промяната на ниво у

NAME OF AUTHOR(S):

Росарио Ортега, Вирджиния Санчес и Франциско Кордоба

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие в училище, превенция, групова работа

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Осмисляне на стратегии за ангажиране на персонала с дейности, които да дадат възможност на децата и младите хора да си помагат едни на други в промотиране на ненасилието и намаляване на насилието;
• Изграждане на способност за мотивиране и подкрепа на персонала в развиването на разбиране за въздействието на кооперативната групова работа (КГР) в класната стая;
• Запознаване с редица подходи при КГР в класната стая;
• Усвояване на уменията, приложими при планиране на КГР в класната стая;
• Усвояване на уменията за КГР като стратегия за предотвратяване на насилието.

Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• как учениците се отнасят един към друг;
• личните и социалните взаимоотношения на учениците, чието поведение създава безпокойство;
• функционирането на училищните системи;
• важността на създаването на подкрепяща и грижовна училищна общност;
• как да се включват мненията на учениците относно решения, свързани с образованието им.

Личните качества и атрибути включват:

• способност за eфективна комуникация;
• способност за ефeктивно обучение на младите хора;
• емпатия към учениците, чието поведение създава безпокойство;
• способност за убедителна защита на учениците – били те
извършители, жертви, съучастници или свидетели на насилие в училището;
• промотиране на конвивенцията в класната стая;
• умение да сe улеснява изказването и да се цени мнението на учениците относно образованието им.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Понастоящем общоприет факт е, че социалното взаимодействие играе ключова роля в ученето на децата. Кооперативната групова работа като образователна стратегия разчита както на социалните процеси на учене, така и на ролята на ученика в този процес. Използването на кооперативната група като база за учене в класната стая е било методическа стратегия, ползвана, изследвана и утвърждавана в продължение на много години. Този документ представя практически възможности за приложението на тази стратегия като показва и добри практики от различни страни.

PDF OF THE PUBLICATION:

19_cooperative group work.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it