Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Превантивна и интегративна практика; Емоционална грамотност в училища

NAME OF AUTHOR(S):

Алън Грукок

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие в училище, превенция, емоционална грамотност

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Да се разбере какво означава емоционалнатa грамотност и как нейното развиване може да промотира ненасилие и намаляване на насилието.
• Да се разбере защо трябва да се отдели време от учебната програма за преподаване на емоционална грамотност.
• Да се познават уменията, приложими при даване възможност за развиване на емоционална грамотност.
• Да се осъзнаят видовете материали, които съществуват, за да подкрeпят работата на участниците в предоставяне възможности на младите хора да развият своята емоционална грамотност.
• Да се установи организирането на какъв вид работа на участниците е благоприятно за развиването на емоционална грамотност у младите хора.
Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• емоционалната грамотност и как нейното развиване може да промотира ненасилие.
• функционирането на училищните системи във връзка с емоционалната грамотност.
• обхвата от наличните за младите хора възможности да развият способността да разпознават, разбират и изразяват уместно емоциите си.

Личните качества и атрибути включват:

• способността да се координират редица интервенции за промотиране на емоционалната грамотност в подкрепа на младите хора в промотиране на ненасилието;
• способността да се моделира емоционалната грамотност във всички взаимодействия.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Все по-нарастващо признание добива фактът, че преподаването на емоционална грамотност е толкова важно за развитието на учениците, колкото и учебнатапрограма. Нарастването на разочарованието от училището (както у ученици така и у учители), нарастването на междуличностното насилие, намаляване на
възрастта, при която се отбелязва насилие и стагнацията в прогреса на научния напредък, измерени при училищни и външни анкети, се цитират като доказателствa за това. Докуменът предлага практически упражнения как да се развие емоционалната грамотност в училищата.

PDF OF THE PUBLICATION:

20_emotional literacy at schools.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it