Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2008 - 2018 г.

NAME OF AUTHOR(S):

Общинска администрация Кубрат

NAME OF PUBLISHER:

Община Кубрат

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Местна власт, стратегия, защита, дете

DOCUMENT TYPOLOGY:

Legislative document

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Изготвената общинска стратегия за закрила на детето включва следните водещи раздели: Положението на децата в България и в Община Кубрат, като тук главните моменти са демографско развитие, образование, деца с дарби, деца в рисково положение, деца жертви на насилие и експлоатация, деца на улицата, деца жертви на трафик, деца извършители на престъпления, деца в Интернет; стратегическа цел, оперативни цели и мерки за постигане на целите; права и защита на децата; очаквани резултати по отношение на целите. Стратегията показва отношението на местната власт към въпросите свързани със защитата на децата, както и конкретните дейности, които са заложени за изпълнение, за да бъдат постигнати наистина целите.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет, изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и обществено внимание и максимална координация на политиките. Общинската стратегия за детето определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в общината. Стратегията се приема в изпълнение на чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) и се базира на Националната стратегия за закрила на детето,основните принципи, залегнали в Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации (ООН).
Държавната политика в тази област обединява усилията на всички ангажирани институции при планирането и изпълнението на дейностите, насочени към осигуряване на висшите интереси на детето и за спазване правата на всички деца в България.
Общинската стратегия е разработена с оглед на конкретната ситуация и социално положение на децата в общината и техните нужди, синхронизирана е с Националната стратегия, поставени са целите. В стратегията са заложени и ресурсите за прилагането й и очакваните резултати.
Тя е документ, който би бил интересен и полезен материал за хора вземащи решения в сферата, които биха желали да мултиплицират подобни стратегически и политически актове.

PDF OF THE PUBLICATION:

43_strategy_children_Kubrat.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it