Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Превантивна и интегративна практика; Възстановителните подходи в учил

NAME OF AUTHOR(S):

Добринка Чанкова и Таня Пощова

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA Училищно насилие и тормоз: Да вземем мерки” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие в училище, превенция, възстановителни подходи

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Модулът цели:
• Да се разберат принципите, идеите и ценностите на възстановителното правосъдие;
• Да се разберат съвременните възстановителни подходи в училищната среда;
• Да се знае как да се промотира възстановителен климат в училище;
• Да направи възможно приложението на стратегии за осъществяване на възстановителните практики в училище като част от цялостната училищна политика за установяване, намаляване и предотвратяване на насилието.
Уменията, които фасилитаторът следва да развие чрез тази част са:
Знания и разбиране относно:
• нуждата и способността на отделната личност да разреши собствените си проблеми;
• възстановителен отпор на насилието, злосторничеството и ежедневните училищни проблеми;
• времето, необходимо за обучение на учители, училищен персонал и ученици, за да осъзнаят възстановителните подходи (отделно от времето за обучение на фасилитатори на възстановителни процеси);
• въздействието на възстановителните практики върху цялата училищна общност.

Личните качества и атрибути включват:

• приемане на разнообразен житейски опит и различни гледни точки;
• умение да се слуша активно по един неосъждащ говорещия начин;
• ефективни комуникационни умения.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Много млади хора в училище извършват нарушения или са жертви на нарушение или друг антисоциален акт. Наказанието обикновено се разглежда като най-подходящият отговор на злосторничеството в училищата. Документът изследва алтернативите на наказанието, тъй като то може да бъде антипродуктивно.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it