Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Общинска стратегия за закрила на детето – Община Пловдив (2009 – 2011г.)

NAME OF AUTHOR(S):

Фондация «За Нашите Деца»

NAME OF PUBLISHER:

Община Пловдив

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Местна власт, стратегия, защита, дете

DOCUMENT TYPOLOGY:

Legislative document

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Стратегията за закрила на детето е изработена от Фондация «За Нашите Деца» по поръчка на Община Пловдив и с участието на членове на местната власт и общественост. Изготвената стратегия за закрила на детето включва следните водещи раздели: Резюме, стратегическа цел, оперативни цели; бенефициенти; мерки за изпълнение и очаквани резултати; теми валидни за всички оперативни цели и мерките към тях – хоризонтални теми; мониторинг и оценяване на изпълнението; приложения. В приложенията е включена обосновка на необходимостта от стратегията за закрила на детето (Конвенция за правата на детето на ООН, 1991г., Закон за закрила на детето, приет от Народното събрание 2000г., Национална стратегия за детето 2008-2018г.), анализ за ситуацията на спазване на правата на децата в община Пловдив, подход и принципи – поставяне на детето в центъра на работа и зачитане на детето като носител на права; зачитане на ролята на държавната власт, местната власт и техните структури като основни гаранти, отговорни пред своите граждани за спазване правата на децата; зачитане на ролята на родителите и семейството като основна форма на грижа и закрила; преодоляване на неравенството поради пол, класа, етническа принадлежност, възраст; участие на децата и овластяване. Последните приложения към настоящата стратегия са оперативен план за закрила на детето и SWOT анализ.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Разгледаната стратегия е създадена на базата на подход базиран на правата на децата, а не на техните нужди, както често се случва в България в момента. Този подход е използван за първи път в страната, макар че е обичайна европейска практика.
Според авторите на стратегията един от най-важните моменти е включването на гражданите в прилагането на практика на планираното в стратегията. Една от планираните мерки е създаването на обществен съвет «Децата на Пловдив», който ще бъде своеобразен форум на всички институции, организации, активни граждани и медии, които играят важна роля върху живота, отглеждането и възпитанието на децата. Неговият основен ангажимент ще бъде прилагането на стратегията, нейното наблюдение и актуализиране. Към него ще работят групи по определени детски проблеми, а работата му ще бъде ясно и точно разписана.
Бенефициентите на стратегията са цялото детско население на община Пловдив, семействата, професионалистите, занимаващи се с грижата и закрила на децата.
Тя е документ, който би бил интересен и полезен материал за хора вземащи решения в сферата, които биха желали да мултиплицират подобни стратегически и политически актове.

PDF OF THE PUBLICATION:

47_strategy_children_Plovdiv.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it