Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2010 г.

NAME OF AUTHOR(S):

Общинска администрация Исперих

NAME OF PUBLISHER:

Община Исперих

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Местна власт, стратегия, защита, дете, мярка

DOCUMENT TYPOLOGY:

Legislative document

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Изготвената общинска програма за закрила на детето на община Исперих включва следните главни приоритети: приоритет і: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; приоритет іі: осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца; приоритет ііі: подобряване здравето на децата; приоритет iv: насърчаване участието на децата; приоритет v: защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; приоритет vi: отдих, свободно време и развитие на способностите на детето.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Коментираният документ е разработен в подходяща за практическа работа форма, защото включва описание и взаимообвързаност между приоритети, цели, дейности, отговорни институтции, предвидени финансови средства и срокове за постигането на целите. Развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет, изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и обществено внимание и максимална координация на политиките. Общинската стратегия за детето определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в общината. Стратегията се приема в изпълнение на чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) и се базира на Националната стратегия за закрила на детето,основните принципи, залегнали в Конвенцията за правата на детето на Организацията на обединените нации (ООН).
Оценената програма е документ, който би бил интересен и полезен материал за хора вземащи решения в сферата, които биха желали да мултиплицират подобни стратегически и политически актове и да се поучат от заложени мерки, постигнати резултати и съответствие със заложените цели.

PDF OF THE PUBLICATION:

50_child program 2010_isperih.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it