Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2010 г.

NAME OF AUTHOR(S):

Експерти към правителството на Р България

NAME OF PUBLISHER:

Правителство на Р България

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Национална програма, защита, дете

DOCUMENT TYPOLOGY:

Legislative document

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Приоритетните области на Националната програма са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; насърчаване участието на децата; подобряване тяхното здраве; защитата им от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; отдих, свободно време и развитие способностите на детето; поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето и подобряване на управлението на системата за закрила на детето.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Основен акцент в програмата са децата с увреждания и даровитите деца. Част от заложените дейности са свързани с необходимостта от извършване на цялостен преглед на нормативната уредба по отношение на децата и семейството. Това показва, че на национално ниво е установена и осъзната потребността от нови модерни мерки за грижа и защита за българските деца, като се имат предвид всички стари проблеми и нови рискове, на които те са изложени.
Програмата е най-полезна за хора вземащи решения, за представители на местната власт, които изграждат своите местни стратегии за закрила на детето, както и за цялото гражданско общество, което следва да е информирано за предвидените на политическо и национално ниво мерки и заложени цели.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it