Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Определение на насилието

NAME OF AUTHOR(S):

Министерство на вътрешните работи

NAME OF PUBLISHER:

Министерство на вътрешните работи

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

насилие; фактори, водещи до насилие; национални особености, определящи агресивно поведение

DOCUMENT TYPOLOGY:

програмен документ на МВР по програмата за превенция на насилието

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Документът разглежда какво е насилието и по-специално как се формира този феномен в България. Разгледани са факторите на средата, които допринасят за насилието; рисковите категории граждани, профили на насилниците и жертвите на насилие, действията на полицията и начинът им на поведение при намеса в подобна ситуация. Документът съдържа и информация за нормативните актове – национални и международни, които са насочени към ограничаване на насилието.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Със задълбочаването на социално - икономическата криза в
обществото ръстът на домашното насилие се покачва. В този контекст безработицата и липсата на финансова сигурност могат да бъдат посочени като основни фактори, провокиращи насилието във всичките му форми. Наблюденията върху живота, както и данни от проведени проучвания, показват, че у нас доминиращо по размери и жестокост е домашното насилие.
Според други изследвания, Балканите са място, където насилието е част от растежа на децата, т. е. възпитателна мярка. Насилието в семейството се провокира по -рядко от това, че детето е нарушило родителска забрана, и по – често от това, че в семейството има някакъв проблем. Посочените факти подкрепят тезата, че у нас насилието служи за преодоляване на семейни проблеми и е израз на принципа ”По - силният винаги има право”.

PDF OF THE PUBLICATION:

45_mvr_nas_deca.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it