Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Какво е насилие и как се стига до него

NAME OF AUTHOR(S):

Министерство на вътрешните работи

NAME OF PUBLISHER:

Министерство на вътрешните работи

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие; конфликт

DOCUMENT TYPOLOGY:

програмен документ на МВР по програмата за превенция на насилието

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Документът разглежда какво е насилието и как се стига до него при децата. Разгледани са факторите, които допринасят да насилието; формите на насилие; жертвите на насилие. Документът съдържа и информация за нормативните актове – национални и международни, които са насочени към закрила на детето.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Независимо от краткостта на документа той може да бъде много полезен от гледна точка на по-доброто разбиране на феномена насилие сред деца и на факторите, които допринасят за него. Документът би бил особено полезен на родителите, тъй като съдържа специални съвети, насочени към тях, като:
• Формиране у детето на нагласа за самостоятелно поведение;
• Разговар с детето за опасни ситуации и места.
• Обяснение как детето може да избегне агресията.
• Убеждаване на детето, че съобщаването за случката /например в училище/ няма нищо общо с клеветенето.

PDF OF THE PUBLICATION:

44_mvr_nas_deca.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it