Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Насилието при децата - причини и последствия

NAME OF AUTHOR(S):

Ирина Христова Цветанова

NAME OF PUBLISHER:

Интернет версията на списание „Българска наука”

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие, семейство, родители, пубертет

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Researchers, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Избраният документ не съдържа строго разпределено и формирано съдържание, но преминава през няколко основни теми, а имено: изяснява видовете насилие разгледани от няколко общоприети гледни точки - с какво е характерен всеки вид, какви въздействия, първопричини, последствия има върху двете страни на насилника и насиления - няколко вида насилие свързани с детското поведение и оказващи влияние върху детето; друга важна разгледана тема е темата за типът родители и родителско поведение, тъй като те макар и не единствен в много случаи са основен източник на насилие в тази среда – разгледани са авторитарен тип родители, авторитетен тип родители, позволяващо-индиферентен тип родители, позволяващо-прощаващ тип родители; разгледани са типовете домашното насилие - конкретно психическо или конкретно физическо, което несъмнено оказва и силно психическо въздействие; разгледани са вариантите на проявление на психическото насилие; насилието е разгледано от друга гледна точка – когато се явява външен фактор, извън семейната среда и е под формата на училищно насилие, което е характерно за периода между 6 и 18 годишна възраст; разгледани са причините, мотивите за насилието в училище. Посочени са източници на информация и референтни публикации.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Оценената публикация е интересна поради всестранно разгледания проблем насилие сред децата. Според авторката, то може да бъде породено от ред причини и да бъде свързано с различни психични състояния у насилника и насиления. Такива по-константни преживявания, като психичните състояния се обуславят от външни и вътрешни въздействия и оказват влияние върху психичните процеси на човека. Това, от своя страна, въздейства върху развитието, мисленето, поведението, изграждането на личността у него. През своя жизнен път до юношеството, детето черпи опит, знания, формира съзнание, самопознание за себе си и мястото си сред останалите, самоанализ на това което е и което иска да бъде. Изгражда своята бъдеща индивидуална личност, като черпи опит от своята семейна и заобикалящата го социална среда. В зависимост от начина на въздействие, примерното поведение което взаимства от обкръжението си, оказаното влияние на семейната и социална среда върху него, детето оформя по определен начин своята бъдеща индивидуалност. Ако едно дете порастне в ниско интелектуална среда, а друго във високо интелектуална среда, между поведението, начина на изказ на двете деца, в повечето случаи ще могат да се забележат разлики. Същото се отнася и за две деца отрасли в спокойна и тревожна среда. Детето отраснало в тревожда среда е по-вероятно да има трайно чувство за тревожност и множество личностни конфликти от различното от него по-спокойно и уравновесено дете. Ако тези среди въздействат насилствено психически или физически на детето, то у него е възможно да се формират множество конфликти, които оказват влияние върху бъдещия зрял индивид.
Публикацията е интересна с разгледания период на училищна възраст и идентификация на задачите и Пубертет (его-идентичност срещу ролево объркване). Цитираният Ериксън характеризира стадия училищна възраст (6-12 години) с проявленията на желание за учене, доказване на себе си, изявено логическо мислене у детето. Интересно е разгледнаото „чувство за създаване”, което изразява способността на детето да прави нещата добре и възможните кризи в този период.

PDF OF THE PUBLICATION:

46_child abuse.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it