Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Кибертормозът

NAME OF AUTHOR(S):

Методи Коралов, Иван Игов

NAME OF PUBLISHER:

Уницеф България

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Насилие между деца; кибертормоз

DOCUMENT TYPOLOGY:

брошура

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Брошурата има за цел да предостави на родителите полезна информация какво е кибертормоз, и по какъв начин те могат да се намесят и да окажат помощ на собственото си дете, ако то се окаже жертва. Брошурата цели да провокира ангажирано отношение от страна на родителите и готовност за действие, за да могат да помогнат на децата да се справят с един от най-сериозните рискове в съвременното информационно общество.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Кибертормозът е в основният фокус на този материал. Но всъщност той е част от много по-¬широко разпространено явление - тормозът изобщо, който за съжаление често се случва сред децата в училищна възраст. По света вече от десетилетия, а у нас от няколко години се прилагат различни програми за овладяване на явлението в рамките на училищната система. Една от най¬-известните и утвърдени от тях – на норвежкия психолог Дан Олвеус – от няколко години вече се прилага и в България. От 2007 г. до 2009 г. по инициатива и с помощта на УНИЦЕФ България програмата беше пилотно въведена в няколко софийски училища, а на втората година се включиха и училища от страната. От 2010г. моделът беше допълнен с подходи за справяне с една по-нова форма –кибертормозът, свързан с бурното развитие на електронните средства за комуникация, и по-специално на интернет и мобилните телефони.

PDF OF THE PUBLICATION:

54_kibertormoz_1.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it