Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Тормоз от връстниците в училище. Нагласи към жертвите.

NAME OF AUTHOR(S):

Не се споменава

NAME OF PUBLISHER:

Реферати.орг

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

агресия, жертва, агресивно, вербална, тормоз

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Задачата на разгледаната разработка е да изясни същността на тормоза в училищата, да обясни явлението агресия, което стои в основата на тормоза, и предпоставките за възникването на това поведение, което превръща едно дете в безмилостен насилник, а друго – в невинна жертва.
Материалът разглежда следните главни въпроси: определение на понятието тормоз; митове за тормоза; видове тормоз; последствия от тормоза; насилие, насилници и жертви; наблюдатели на тормоза; подходи към тормоза; агресия, дефиниции за агресия и видове агресия; разгледани са теории за агресията; фактори за възникване на агресивно поведение; роля на семейството; зададени са хипотезите на изследването и задачите на изследването; описана е методиката на изследването – извадка, инструментариум, а именно въпросници; процедура на изследването; представен е анализът на емпиричните резултати; изводи от изследването.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Разработката е интересна с разгледаните „митове за тормоза”, така както са представени от Олвеус и по-конкретно:
1/ Тормозът в училище зависи от броя на учениците в класовете.
2/ Тормозът е резултат от съперничество между учениците в усилията им за по-добри училищни постижения.
3/ Жертвите видимо се различават от другите, тоест имат някакви физически белези като например – прекалено дебелите деца, децата с очила, говорещите с дефект или с акцент, децата с необичайно облекло.
Според авторите възрастовия пик, пол и честота на тормоза са както следва: около 10-11-тата година и около 14-15-тата година. Това са възрастите, в които тормозът е най-изявен. Към 15-16 годишна възраст тормозът започва да намалява. Тормозещите са предимно от същия клас или възраст, както жертвите им.
Интересно е наблюдението, че агресията най-често е насочена към лица от същия пол. Наблюдават се следните полови различия:
а/ при момчетата по-чест е физическият тормоз, докато при момичетата е по-чест вербалният и индиректният тормоз;
б/ момчето е средно три пъти повече в позицията на насилник и два пъти по-често в позицията на жертва, отколкото момичето, тоест момчетата са по-често мъчители и по-често жертви на тормоз, отколкото момичетата;
в/ и при двата пола с възрастта тормозът намалява, но това се наблюдава първо при момичетата;
г/ момчетата-булита /агресори/ имат средна или малко под средната интелигентност и слаби училищни постижения, и като цяло имат отрицателни нагласи към учителите и училището, докато момичетата-булита са със средна или над средната интелигентност и имат силни училищни постижения, не са видимо проблемни деца и са социално интелигентни;
д/ физическата агресия при момчетата е по-честа, но се оценява като по-малко опасна, отколкото при момичетата;
е/ момчето по-често е жертва на индивидуален тормоз, докато момичето – на групов тормоз;
ж/ момчетата обикновено са тормозени от момчета, за разлика от момичетата, които са тормозени както от момчета, така и от момичета;
з/ момчетата много по-често са склонни да отмъщават, след като са били атакувани, отколкото момичетата
Материалът е много интересен и информативен и би бил полезен за всякакъв тип ползватели – както младежи, които се интересуват от темата насилие в училище, така и специалисти, родители, преподаватели, които следва да вникнат в проблема, за да могат да му се противопоставят.

PDF OF THE PUBLICATION:

53_tormoz v u4ili6te.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it