Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Как разбираме общоучилищния подход (ОУП) и какво стои зад това понятие?

NAME OF AUTHOR(S):

Йохан Деклерк и Ги Дебут

NAME OF PUBLISHER:

Проект ВИСТА

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

обучение, модул, насилие, училище, подход

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на тази част на учебния модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: да се улеснят участниците при дефинирането на ОУП; да се улеснят участниците при определяне на ползите от ОУП; да се мотивират участниците да използват ОУП в тяхното училище/училища; да се улеснят участниците при анализиране на политиката и културата в тяхното училище/училища; да могат участниците да разбират значението на пирамидата на превенцията като полезно средство при извършването на анализ на потребностите; да се улеснят участниците при правенето на предложения, които да разширят обхвата на досега действащите практики в училище, да подобрят качеството и да постигнат по-голяма
Съгласуваност.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) Знание и разбиране относно: сложността на понятието “проблемно поведение” в рамките на училищната среда: Многопричинността на “трудното училищно поведение”; (тормоз, насилие, вандализъм, бягство); възможността да се борави с екологическата рамка при интерпретирането на много-причинността; важните характеристики на позитивния климат в училище и как тези характеристики допринасят за сформирането на една училищна среда с по-ниска проблемност (по-малко проблеми с тормоза и насилието); пирамидата на превенцията като помощна рамка на ОУП; значението и взаимната свързаност на четирите “нива на интервенция” на пирамидата на превенцията; най-важните характеристики и качества на ОУП; тези характеристики в училищата на участниците; (2) лични качества и атрибути, които включват: проява на емпатия пред различните случаи на неуважително
поведение, включително на тормоз и насилие; проява на чувствителност към нуждите, които се крият зад различните видове неуважително поведение, включително на тормоз и насилие; отвореност към различни гледни точки относно “проблемното поведение в училище”; отвореност към начините на взаимодействие между контекста и личното преживяване, а именно като обяснение за проблемното поведение в училище и/или като изходна точка за търсене на решения и превантивни мерки; желание да направим нещо – формално или неформално, чрез което ще допринесем за по-доброто качество на живот вътре в училище и ще разрешим или предотвратим проблемите; желание да осъществим диалог и с другите членове на училищното съсловие, когато се опитваме да търсим мерки и разрешаваме проблемите с насилието и тормоза в училище.
- Предварителна задача: Участниците получават Помощно средство 1 предварително, както и инструкции да опишат един пример, който съответства на темата.
- Обобщение на съвременното мислене и знание за ОУП.
- Поредица упражнения: Упражнение 1: Стъпка І: Обмен на примери от практиката, включващи елементи на тормоз и насилие в училище; Упражнение 2: Стъпка ІІ: Анализ на различните примери въз основа на упражнението за гледната точка; Упражнение 3: Стъпка ІІІ: Осигуряване на информация и аналитична рамка; Упражнение 4: Заключение: Стъпка III: Обобщение на методите на интервенция, предложени от обучителния пакет на ВИСТА; Упражнение 5: Стъпка IV: Анализ на резултата: ОУП: Дефиниция; Упражнение 6: Оценка на семинара;
- Препратки към допълнителни материали за четене.
- Помощни средства: Помощно средство 1: Предварителна задача, работни страници, Преглед на интервенциите, използвани от ВИСТА.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Изхождайки от намерението на проект „Не се страхувам” да включи всички страни в процеса на превенция и ограничаване на насилието в училище, общоучилищния подход на проект ВИСТА попада изключитлено точно в нашия обхват като интерес и значение. Разбирането, че проблемът „насилие в училище” се простира далеч отвъд отделните деца, участващи като жертви или агресори, е споделено. В предложения материал авторите представят „био-екологичен подход” на промоциране на поведение без агресия, който отчита: индивидуалните особености на извършителите, на жертвите, на възрастните, на околните, училищната среда, качеството на обучителната среда, връзките с по-широката общественост и околната среда. Материалът предлага уникална рамка за превенция и ограничаване на насилието в училище под формата на „пирамида на превенцията”.
Материалът е важно и практическо средство, което, имайки предвид наличността на няколко различни езика, го прави широко използваемо. Включените работни страници са изключително практически направени и интуитивни за ползване, което ги прави много полезни.

PDF OF THE PUBLICATION:

OUP.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it