Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Как да приложим общоучилищния подход (ОУП): предизвикателства на приложе

NAME OF AUTHOR(S):

Ан Софи Самюелсън и Сигрун K. Eртесваг

NAME OF PUBLISHER:

Проект ВИСТА

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

обучение, модул, насилие, училище, подход

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на тази част на учебния модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: oбсъждане на стратегии за приложение на ОУП; формиране на способност за разгръщане на процеса на промяна и подкрепа на служителите, участващи в процес; запознаване с възможните и често появяващи се съпротива и пречки в такъв процес.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) знание и разбиране относно: контекста на промяната; как да се отговори на предизвикателствата по време на промяната; възможни пречки в процеса на промяна; съпротива на процеса на промяна; (2) лични качества и атрибути, които включват: способност за действие като лидер; способност за мотивиране на колегите; способност за ефективна комуникация; проявяване на емпатия към колегите, дори и при разминаване в мненията
- Литература за предварително четене.
- Обобщение на съвременното мислене и знание как да бъде приложен ОУП.
- Поредица упражнения: Упражнение 1: Уводна лекция: Нововъведенията в едно общество на знанието; Упражнение 2 Обсъждане на темата по двойки; Упражнение 3 Лекция, част 2: Аспекти на приложението; Упражнение 4 Индивидуално преосмисляне и работа по двойки; Упражнение 5 Лекция, част 3: Съпротива и бариери пред нововъведенията.
- Препратки към допълнителни материали за четене.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Прилагането на общоучилищен подход за справяне с насилието в училище изисква процес на актично учене от страна на училището като организация – процес, който се осъществява в доста широк контекст. Авторите на този материал промоцират идеята за съвременното общество базирано на знанието, което изисква непрекъснато обучаващи се граждани, които могат да боравят с разнообразието. Бързо възникващата, непредсказуемата и неправолинейната промяна в нашите организации и нашия свят не може да бъде лесно контролирана и поради това са необходими различни начини за нейното възприемане. Авторите считат, че училищата следва да се превърнат в обучаващи се организации ако искат да оцелеят като организации, създаващи знания. Представеният материал описва стратегии за прилагане на програма или идея която да ги подпомогне в постигането на ясно разбиране на процеса на ръководене на промяната, с цел превенция или намаляване на насилието в училищата. Целта на материала е да подпомогне неговите ползватели в процеса на промяна и да подкрепи екипите, които са се ангажирали с нейното развитие. Ползвателите ще се запознаят с възможните бариери, противодействия и ограничения, с които има вероятност да се сблъскат по време на процеса на развитие на промяната и ще се научат как да ги преодоляват.
Материалът представлява добре обоснована лекция, която е подкрепена от power point presentation, налична на английски, български и холандски.
Прикаченият тук файл съдържа както самия оценен материал, така и изготвената във връзка с него презентация.

PDF OF THE PUBLICATION:

Binder how to emply the WSA.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it