Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas.
Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programos patvirtinimo

NAME OF AUTHOR(S):

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas

NAME OF PUBLISHER:

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Fizinis smurtas, nusikalstamumo prevencija, smurtavimas, vaikai, vaikas

DOCUMENT TYPOLOGY:

Legislative document

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Šiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarime Nr.330 pateikiama:
1.Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011-2015 metų programos bendrosios nuostatos.
2.Programos tikslas ir uždaviniai.
3.Programos įgyvendinimas, finansavimas ir įgyvendinimo kontrolė.
4.Laukiami rezultatai.
5.Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai.
Bendrosiose nuostatose pristatoma programos paskirtis, aiškinamos programoje vartojamos sąvokos. Programos tikslas ir uždaviniai nurodo pagrindines darbo kryptis. Dokumente nurodoma programos įgyvendinimo laikotarpis, finansavimo šaltiniai, koordinuojančios ir kontroliuojančios institucijos, programos įgyvendinimo rezultatai ir įvertinimo kriterijai. Programos priede galima susipažinti su atsakingais programos vykdytojais, vykdymo terminais, preliminariu lėšų poreikiu 2011-2015 metų nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos programos įgyvendinimui. Numatoma daug priemonių organizuojant visuomenės švietimą, specialistų, dirbančių su vaikais kvalifikacijos tobulinimui, paslaugų teikimui vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, tarptautiniam bendradarbiavimui.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis dokumentas aktualus todėl, kad jame išsamiai pristatomos nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011-2015 metų programos įgyvendinimo priemonės.Tai svarbu ir mūsų mokyklai, tai mūsų prevencinio darbo ateities kryptys. Dokumente svarbu:
1. Aiškiai suformuluoti programos tikslas ir uždaviniai, kuriais siekiama apsaugoti vaikus nuo smurto, o nukentėjusiems suteikti kuo visapusiškesnę pagalbą.
2. Numatytas programos įgyvendinimo terminas ir jos finansavimas, kurios lėšų preliminarus poreikis pateiktas priede. Jame konkrečiai aprašoma kokios priemonės numatomos kiekvienam programos uždaviniui įgyvendinti, programos vykdymo laikas ir atsakingi vykdytojai. Programą vykdo labai daug ir įvairių ministerijų, kurių veikla dubliuojasi. Gal vertėtų į programos vykdymą labiau įtraukti vietos savivaldybes, kurios geriausiai žino padėtį savo mieste ar rajone.
3. Numatyti laukiami rezultatai, kuriuose norėtųsi matyti mažiau teorinių ir informacinių akcijų, o daugiau konkrečios pagalbos nukentėjusiam vaikui ir jo šeimai.
4. Vertinant programos įgyvendinimo kriterijus irgi vertėtų labiau akcentuoti ne informacinius, metodinius leidinius, o kiek procentų vaikų gavo kvalifikuotą nemokamą pagalbą, kiek procentų vaikų ir jų šeimos narių gavo kompleksines paslaugas.Reikėtų numatyti atsakingų vykdytojų atsiskaitymo už nuveiktą darbą konkrečias formas, vertinant galutinį darbo rezultatą. Pagal tai ateityje būtų galima koreguoti preliminarų lėšų paskirstymą.

WHERE TO FIND IT:

http://www3.lrs.lt

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Šiaulių „Rasos “pagrindinė mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it