Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Изграждане на положителен училищен етос на не-насилие и уважение чрез ме

NAME OF AUTHOR(S):

Ги Дeбут, Йохан Деклерк, Астрид Мона О’Мур и Стивън Джеймс Минтън

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA School Bullying and Violence: Taking Action” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

oбучение, модул, насилие, училище, подход

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на тази част на учебния модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: да се осъзнае факта, че тъй като неуважителното поведение се реализира в един по–широк контекст (що се отнася да лични фактори, взаимоотношения и социално – културен контекст), училищното ръководство, преподавателите и възпитателите,
родителите, учениците, както и най-широката училищна общност заедно играят ключова роля при изграждане на училищен етос на ненасилие и толерантност; да се отчетат средствата, посредством които насилственото поведение в училищата може да бъде предотвратено чрез развитие на положителен училищен етос; да се разберат и възпроизведат характеристиките на метода “Свързаност” (‘Linkedness’) и да се използва този метод при оценяване на училищната реалност и при предлагане на мерки за подобрение на училищната практика; да се използва Пирамидата на превенцията на метода “Свързаност” (‘Linkedness’) при изследване на съществуващите подходи към непочтителното държание; запознаване с уменията, необходими за планиране, провеждане, интегриране и оценяване на работата с различни демографски групи в рамките на училищните общности.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) знание и разбиране относно: общоучилищния подход ВИСТА; взаимоотношенията между учениците; обхвата на първопричините, пораждащи провокативно, агресивно и антисоциално поведение; как да се изготвят планове за развитие на отделни ученици, групи и
на училището като цяло; функционирането на училищните системи; значимостта от изграждане на подкрепяща и загрижена училищна общност; съвременното мислене в насока подкрепа на ненасилието; създаването и ефективната популяризация на системи и ръководни подходи относно ненасилието; (2) личните качества и атрибути включват: притежаване на подходящи, ориентирани към ученика възгледи и ценности, които направляват решенията и действията му; способност да влияе на етоса на работното място, да осъществява и поддържа промяна; умения за ефективна комуникация; умения за успешно ръководене и напътстване на персонала,
директорите, родителите и учениците; стратегическо мислене; добро разбиране и познаване на ефективни поведенчески ръководни стратегии; ръководене, мотивиране и подкрепа на екипа посредством съпричастие и разбиране; координиране на набор от дейности с цел подкрепа на учениците и промотиране на ненасилие; добра организираност и ефикасно разпределяне на времето.
- Литература за предварително четене.
- Обобщение на съвременното мислене и знание относно създаването на положителен училищен етос на ненасилие и уважение чрез метода “Свързаност” (‘Linkedness’).
- Поредица упражнения: Упражнение Работа с метода “Свързаност” (‘Linkedness’), който представлява пет-етапна (от пет ‘съставни части’ ) дейност, която позволява на сътрудника да работи за промяна на училището в положителна посока чрез концепцията за “Свързаност” (‘Linkedness’).
- Препратки към допълнителни материали за четене.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Общоучилищният подход е важен, оказвайки въздействие върху устойчивото и положително влияние на училищната среда. Като имат това предвид, авторите отчитат стила и качеството на водаческите умения и управленските практики; качеството на представяне на учебните предмети; игровите дейности и социалните аспекти на учебната програма; формализираните и съгласувани процедури за справяне с насилието или други инциденти свързани с агресия; както и изграждането на връзки с другите и със самия себе си. В този материал авторите проучват ключовата роля, която администраторите в училището, учителите, родителите, младежите и по-широката училищна общност играят в развитието на училищна етика на не-насилие. Материалът предлага обхват умения и стратегии, чрез които позитивна училищна етика на не-насилие може да бъде приложена на практика в училището. След преглеждането на материала, неговите ползватели ще са се запознали с уменията, които са необходими за планиране на работата с различните групи в училищните общности.
Изключително интересна и полезна концепция, предложена в този материал, е пирамидата на превенцията, с различните й нива, започващи от: ниво 0, което се отнася до социалните условия, които допринасят за определяне на училищната операция и включва мерки на политическо ниво, влияещи на тенденции и фактори от социален, културен, политически и екологичен контекст; ниво 1, което се отнася до фундаменталната превенция: мерки за промоциране на жизнения климат; ниво 2, което се отнася до общата превенция: тук ударението пада върху това, което допринася за укрепване на социалните компетенции, специализираните грижи, способностите, капацитета и уменията за решаване на проблеми от страна на децата, учителите и родителите; ниво 3, фокусирано върху специфичната превенция:тук училището може да избере подход за ясно описание на проблеми, свързани с насилственото поведение в училище, депресията сред децата, справянето с разводите, дислексията, надарените деца и прочие. Ударението се поставя върху превенция винаги; и ниво 4, което предлага мерки за „лекуване” или поправяне: когато възникне проблем в училището, който засяга неговото добруване, училищният екипът предприема действия. Някой веднага интервенира, предлагайки помощ; поставят се граници и се инициира подкрепа.

PDF OF THE PUBLICATION:

B3f BG.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it