Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Общоучилищeн подход (ОУП): Работа с родители

NAME OF AUTHOR(S):

Астрид Moнa O’Mур и Стивън Джеймс Mинтън

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA School Bullying and Violence: Taking Action” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

oбучение, модул, родител, училище, подход

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на тази част на учебния модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: да се разбере и оцени ключовата роля на родителите при прилагането на общоучилищния подход относно насилието в училище; да се усвоят уменията, необходими при планиране и провеждане на работата с родители в училищните общности; да се разгледат стратегиите за ангажиране на родителите с дейности, които ще ги подпомогнат при промотирането на не-насилието и намаляването на насилието; да се мотивират и подкрепят родителите при изграждането на разбиране относно централната роля, която те и подрастващите играят що се отнася до противопоставянето и предпазването от поведение, свързано с тормоз и насилие в училищата; да се даде възможност на родителите сами да работят продуктивно с децата си вкъщи, в насока промотиране на поведение на ненасилие и просоциални възгледи; да се разгледа и подпомогне сътрудничеството между родителите и училището в борбата с поведение, свързано с тормоз и насилие в училищата.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) знание и разбиране относно: общоучилищния подход ВИСТА; разнообразието на първопричините, пораждащи провокативно, агресивно и антисоциално поведение; значимостта на подкрепящо и загрижено училищно общество; начините за приобщаване на родителите/настойниците при вземане на решения, касаещи детето им; съвременното познание за настоящите схващания в областта на промотиране на ненасилието; ефективна промоция на мерки и системи за ненасилие, както и на мениджърски подходи; (2) лични качества и атрибути, които включват: умения за ефективна комуникация; умения за успешно обучение и съветване на персонала, директорите, родителите, настойниците и учениците; стратегическо мислене; проявяване на разбиране и осигуряване на специализирана подкрепа на родителите и настойниците; добра организираност и ефикасно разпределяне на времето; способност за подпомагане и оценяване на родителските становища относно образованието на децата им.
- Литература за предварително четене.
- Обобщение на съвременното мислене и знание относно работата с родители.
- Поредица упражнения: Упражнение 1 Разбиране на родителските грижи и възгледи относно насилието в училище; Упражнение 2 Разчитане на знаците и симптомите на преживян тормоз; Упражнение 3 Разглеждане на вариантите за действие на родители, чиито деца съобщават, че са били тормозени; Упражнение 4 Обсъждане на възможностите за действие на родителите в случай, че децата им са участвали в тормоз над други деца;
- Референции и препратки към допълнителни материали за четене.
- Помощни средства – 2 таблици за отговори.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Ролята на родителите се определя от авторите като много важна част от цялостния общоучилищен подход за превенция и ограничаване на насилието в училищата. За да бъде този общоучилищен подход ефективен, заедно с училищния персонал, родителите трябва да бъдат отговорни за гарантиране на неучастието на техните деца в упражняване на насилие и тормоз над други ученици. Доказано е, че малтретираните и тормозени ученици са по-склонни да споделят неприятното преживяване с родителите си отколкото с персонала в училището, което още веднъж доказва че родителите могат да играят много важна роля в усилията на училищната общност да се бори с насилието и агресията. Материалът, който е обект на преглед тук, е ориентиран към родителите с цел ограничаване на насилието и агресивното поведение в сътрудничество с училището на тяхното/техните дете/деца. Ползвателите на този материал и съответно учаснтици в предложените в него дейности ще се запознаят с уменията, необходими за планиране на работата с родителите в рамките на училищната общност, както и със стратегиите, които биха били от полза за включването на родителите, в дейности които насърчават не-насилие и ограничаване на насилието. Общоучилищният подход предлага напътствия и за самите родители за продуктивна работа с децата у дома, с цел превенция на насилническо и агресивно поведение в училище.

PDF OF THE PUBLICATION:

B4f BG.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it