Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Общоучилищен подход (ОУП): Работа с учители

NAME OF AUTHOR(S):

Астрид Moнa O’Mур и Стивън Джеймс Mинтън

NAME OF PUBLISHER:

Проект "ВИСТА"

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

обучение, модул, учител, училище, подход

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на тази част на учебния модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: да се разбере и оцени ключовата роля на учителите при приложението на ОУП в отговор на насилието в училище; усвояване на необходимите умения за планиране и ръководене на работата с учителите в училищните общности; изграждане на способност за подкрепа и мотивиране на учителите при формирането на разбиране относно централната роля, която те и младите хора играят в борбата с и превенцията на насилието и тормоза в училище; да се обмислят стратегии, чрез които учителите да се ангажират в дейности, подкрепящи тяхната роля в борбата с и превенцията на насилието в училище; да се улеснят учителите в работата им, свързвана с промотирането на отношения на ненасилие и на просоциално поведение.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) знание и разбиране относно: обхвата от причини за предизвикателно, агресивно и антисоциално поведение; изработването на планове за подобрение на ниво отделен ученик, група и училище; обхвата на възможностите, които имат учениците с проблемно поведение; как оперират училищните системи; изискванията на формалните процедури и законодателството към агресивното и насилническо поведение; необходимостта от създаване на училищни системи, които да проявяват загриженост и подкрепа; необходимостта от промотирането на ненасилие с оглед правилното протичане на учебния процес; (2) лични качества и атрибути, които включват: да има подходящ, ориентиран към учениците набор от убеждения и ценности, който направлява неговите решения и действия; да може да влияе на етоса на работното място и да осъществи и поддържа промяна там; да бъде ефективен комуникатор; да бъде ефективен инструктор и съветник на персонал, ръководство, родители, обслужващ персонал и ученици; да мисли стратегически; да има добро разбиране за и да може да изгражда стратегии за ефективно управление на поведението; да ръководи, мотивира и да подкрепя колегите чрез емпатия и разбиране; да бъде добре организиран и да разпределя добре времето; да е в състояние да създаде добри партньорски взаимоотношения с подходящи организации.
- Литература за предварително четене.
- Обобщение на съвременното мислене и знание относно работата с учители.
- Поредица упражнения: Упражнение 1 Отношение и убеждения на учителите относно интервенциите при тормоз и насилие; Упражнение 2 Разясняване практиката на преоценка сред хората, работещи в образователната сфера; Упражнение 3 Да помислим за политиката на превенция; Упражнение 4 Планиране на превантивната работа в клас.
- Референции и препратки към допълнителни материали за четене.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Продължавайки с разглеждането и имплементирането на общоучилищния подход, авторите твърдят, че работата с училищния екип е от централно значение за практическото му приложение с цел превенция и ограничаване на насилието в училищата. На учителите се разчита да предоставят анти-насилие програми и дори да функционират като обучители в рамките на тези програми, но освен това от тях реално се очаква и да бъдат реално сблъскващите се с инциденти на насилие в техните училища. В оценения под модул фокусът на авторите пада върху ключовата роля, която екипът (директори, учители, супервайзори, асистенти, администратори, психолози) играе за прилагането на общоучилищния подход за справяне с насилието. Авторите също така дават напътствия как да се работи продуктивно в класната стая с младежите с цел да се промоцират про-социални дейности.
Описаните примери за насилие и тормоз са изключително полезни, защото поставят училищния екип в различни ситуационни сценарии и им предлагат различни методи за справяне с тях.
Материалът е много полезен, защото е адресиран директно към много важно звено в цялостната общоучилищна верига – екипът в училището.

PDF OF THE PUBLICATION:

work with teachers.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it