Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Общоучилищен подход (ОУП): Справяне с недисциплинираността и деструктив

NAME OF AUTHOR(S):

Росарио Ортега, Росарио дел Рей, Хавиер Ортега - Ривера и Клер Монкс

NAME OF PUBLISHER:

“VISTA School Bullying and Violence: Taking Action” проект

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Обучение, дисциплина, деструктивен, училище, конфликт

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на тази част на учебния модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: да се проучат и разберат различните проблеми, свързани с междуличностните взаимоотношения, които се появяват в училищата и класовете и които представляват потенциален риск за възникване на инциденти, свързани с насилие в училище; да се разграничи междуличностния конфликт от липсата на дисциплина и деструктивното поведение; да се изгради разбиране относно образователните стратегии, които са в състояние да предотвратят тези проблеми; да се усвоят необходимите качества като самочувствие и вяра в собствените сили, за да бъдат подходящо разрешени подобни проблеми; да се помисли за различни възможности за преподаване в отговор на тази нова и различна реалност.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) знание и разбиране относно: разликата между насилието в училището като явление и други явления, които способстват за увеличаване на риска от насилие и които по някой път се припознават с него; образователни интервенции, които се препоръчват, за да не
ескалират тези проблеми до насилие; стратегии за справяне с междуличностния конфликт, недисциплинираността и деструктивното поведение; (2) лични качества и атрибути, които включват: критично и мислене и отношение при анализа на конфликта, липсата на дисциплина, деструктивното поведение и проблемите, свързани с ниската мотивация; поемане на активна роля при работа в пленарните групи; възприемане на конструктивна позиция, когато други участници имат различни мнения; адаптиране на познанието, придобито по време на тази част, към специфичния контекст на местата, където участниците работят професионално.
- Литература за предварително четене.
- Обобщение на съвременното мислене и знание относно справянето с недисциплинираността и деструктивното поведение. Тази част се знаимава с такива концепции като „конфликт”, „дисциплина”, „недисциплинираност”, „връзката между дисциплината и недисциплинираността”, „деструктивното поведение”.
- Поредица упражнения: Упражнение 1 Да поговорим със себе си; Упражнение 2 Да говорим и да творим с другите; Упражнение 3 Да се противопоставим на поведенческите проблеми със стратегии за превенция; Упражнение 4 Да споделим и доразвием нашето познание, идеи и ценности; Упражнение 5 Да се консолидира смисъла (Анализ на резултата).
- Референции и препратки към допълнителни материали за четене.
- Помощни средства - Помощно средство 1 Поведенчески проблеми, основни характеристики и рискове; Помощно средство 2 Поведенчески проблеми и стратегии за превенция; Помощно средство 3 Презентация.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Според авторите на материала едно от най-големите предизвикателства, с които учителите се сблъскват в 21 век е проблемът с училищното насилие, дори в онези места/училища, където съществуването му се отрича упорито. Това отричане обикновено произтича от ограниченото разбиране на формите, които насилието и агресията могат да приемат.
Трите главни проблема, които се свързват с насилието в училище включват междуличностните конфликти, деструктивно поведение на ниско ниво и липса на дисциплина. Когато подобни проблеми започнат да влияят на обучителния процес се появява усещане за безспокойство сред училищния екип. Ежедневието в улчилище става по-трудно и борбата с проблемното поведение започва да взема превес над академичните задачи. Първата стъпка за подхождане към тези проблеми е поставането на разграничение между конфликти, липса на дисциплина и деструктивно поведение, от гледна точка на причините, последствията, като методите за интервениране са различни според различното поведение. Проученият материал взема под внимание приложението на общоучилищния подход с всички деца, както изложените на риск да станат жертви или насилници, така и всички останали съученици. В този материал авторите описват стратегии, които са доказали своята ефективност и подхождат критично към начините, по които учителите отговарят на различната реалност на проблемите, с които се сблъскват в ежедневието си. Те проучват начините за разчупване на цикъла, който води до липса на мотивация, която прави младежите безразлични и дистанцирани, а в резултат на това и по-податливи на деструктивно и агресивно поведение.
Материалът, подкрепен от останалите модули и под-модули, би бил изключитлено полезно средство за разбиране на такива важни концепции като недисциплинираност и деструктивно поведение и тяхното значение за генериране на конфликтни ситуации.

PDF OF THE PUBLICATION:

indiscipline and disruption.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it