Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Превантивна и интегративна практика: Деца помагат на деца

NAME OF AUTHOR(S):

Хелън Кауи и Доун Дженифър

NAME OF PUBLISHER:

Проект "ВИСТА"

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

обучение, дете, посредничество, съветване, учител

DOCUMENT TYPOLOGY:

обучителен модул

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на тази част на учебния модул е както следва:
- Описание на целите на документа, които са: oсмисляне на стратегии за ангажиране на персонала с дейности, които да дадат възможност на децата и младите хора да си помагат едни на други в промотиране на ненасилието и намаляване на насилието; формиране на способност за мотивиране и подкрепа на персонала в изграждане на разбиране за главната роля, която играят младите хора в помощта едни на други чрез подкрепата от връстници в училищната общност; запознаване с редица подходи за справяне с често срещани ‘спънки и пречки’ пред този процес; усвояване на уменията, приложими при обучение на подкрепящи връстниците в училище.
- Представяне на Умения, които фасилитаторът ще развие в тази част, а именно: (1) знание и разбиране относно: как учениците се отнасят един към друг; личните и социалните взаимоотношения на учениците, чието поведение създава безпокойство; функционирането на училищните системи; важността от създаването на подкрепяща и грижовна училищна общност; как да се включват мненията на учениците относно решения, свързани с образованието им; (2) лични качества и атрибути, които включват: умения за eфективна комуникация; умения за ефeктивно обучение на младите хора; емпатия към учениците, чието поведение създава безпокойство; способност за убедителна защита на учениците – били те извършители, жертви, съучастници или свидетели на насилие в училището; умение да сe улеснява изказването и да се цени мнението на учениците относно образованието им.
- Литература за предварително четене.
- Обобщение на съвременното мислене и знание относно
подкрепата от връстници. Тази част се знаимава с такива концепции като „Видове подкрепа от връстниците”, „Съветване на връстници”, „Сприятеляване”, „Разрешаване на конфликти / медиация”, „Менторство от връстници”, „Подкрепата от връстниците и интернет”.
- Поредица упражнения: Първо упражнение: Представете се; Второ упражнение: Представете съседа си; Трето упражнение: Да се опознаем; Четвърто упражнение: Намислете си тайна; Пето упражнение: Размишления; Шесто упражнение: Препятствия по пътя на комуникацията; Седмо упражнение: Спирала на конфликта; Осмо упражнение: Разрешаване на конфликт; Девето упражнение: Да съветваш или не; Десето упражнение: Процесът на анализ на резутатите.
- Референции и препратки към допълнителни материали за четене.
- Помощни средства - Помощно средство 1: Да се опознаем!; Помощно средство 2: Качества на подкрепящия връстниците; Помощно средство 3: Карти на поведението; Помощно средство 4: Идеи за ролевите карти; Помощно средство 5: Списък на наблюдателя; Помощно средство 6: Пет стъпки в разрешаването на проблема.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Прегледаният материал се занимава с разглеждане на проблема с насилието в училище от гледна точка на работа за подобряване на положението за всички членове на училищната общност посредством, например промоция на качество на живота, гражданско общество, социални компетенции, емоционална интелигентност, възстановителни подходи, подкрепа от връстниците, законност и демократичност. В този материал авторите представят примери от широка гама интервенции, които са доказали своята ефективност в борбата с насилието в училище и в създаването на атмосфера на ненасилие и позитивно емоционално здраве. Авторите проучват следните интервенции:деца помагат на деца посредством подкрепа от връстници, кооперативна групова работа, емоционална интелигентност, възстановителни подходи и разработване на училищен план за действие.
В предложения материал авторите подкрепят идеята, че младежите играят важна роля в насърчаването и промоцирането на подкрепата сред връстниците в училищната общност. Разглеждат се стратегии, които да включват училищния персонал в процеса на достигане до ясно разбиране на приложимостта на подкрепата от връстници в рамките на тяхното училище. Материалът предлага много подходи за развиване на необходимите умения за изграждане на система за подкрепа от връстници, включително планиране, обучение и поставяне на дневен ред на често срещани проблеми и бариери и причините, които стоят в основата им.

PDF OF THE PUBLICATION:

children helping children.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it