Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publications

Search options

Search in title & keywords

Document language

Reviews language

Publications Database

From this section it is possible to access to a review of publications, available at national level in the nine European countries involved, addressing the bullying phenomenon. The publications include: researches, reports, books, articles, web articles, laws, regulations, etc.

Each selected publication has been reviewed and presented according to a common format. The reviews of the selected publications are organized in the searchable database below. Please notice that the publications are available only in the original languages, while the reviews were made in English and in the national languages.

Country in focus: Bulgaria

Click on the country of Interest:
Select Documents from Belgium Select Documents from Bulgaria Select Documents from Germany Select Documents from Greece Select Documents from Italy Select Documents from Lithuania Select Documents from Romania Select Documents from Spain Select Documents from United Kingdom Select All Documents


Document Title

Author
Document
language
Reviews
language
A Whole School Approach (WSA): Dealing With Indiscipline and Disruption Rosario Ortega, Rosario del Rey, Javier Ortega-Rivera and Claire Monks Bulgarian English
A Whole School Approach (WSA): Working with Teachers Astrid Mona O’Moore and Stephen James Minton Bulgarian English
„Опасностите, които крие насилието в училище и начини за превенцията му Изготвил: Марина Маринова Проверил: доц. Тодорова Bulgarian Bulgarian
Aggression as phenomenon and problem Valya Bocheva Bulgarian English
Aggression is a frequently observed model of behavior among the school students and even outside school. Unfortunately anyone can become a victim of aggressive behavior. How can we recognize aggressio... Referati.org Bulgarian English
Article in online newspaper “School without violence” Computer design and editing – Yordanka Dimitrova Reporter – Jasmina Hadjijska Bulgarian English
„The dangers of violence in school and methods for its prevention” Developed by: Marina Marinova, Reviewer: doc. Todorova Bulgarian English
Bulgaria and the European program for child protection on the Internet Center for studying democracy Bulgarian English
Creating a Positive School Ethos of Non-Violence and Respect through ‘Linkedness’ Gie Deboutte, Johan Deklerck, Astrid Mona O’Moore and Stephen James Minton Bulgarian English
Cyber bullying Metodi Koralov, Ivan Igov Bulgarian English
Definition, context and knowledge of school violence - Definition, Context and Knowledge of School Violence Rosario Ortega, Virginia Sanchez, Luc Van Wassenhoven, Gie Deboutte and Johan Deklerck Bulgarian English
Definition, context and knowledge of school violence - What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice Sigrun K. Ertesvåg and Anne Sofie Samuelsen Bulgarian English
Determining violence Bulgarian Ministry of the Interior Bulgarian English
Работа на учителя с проблемни ученици. Доц. Д-р Иван Петков Иванов Bulgarian Bulgarian
РИСКОВИ КРИМИНОГЕННИ И ВИКТИМОГЕННИ ФАКТОРИ ПРИ ДЕЦАТА Изследване на с Авторски колектив: Д-р Ива Пушкарова, Д-р Георги Петрунов, Георги Кирилов Bulgarian Bulgarian
Статия във в. „Училище без насилие” Компютърен дизайн и редактор - Йорданка Димитрова, Репортер - Жасмина Хад Bulgarian Bulgarian
Тормоз от връстниците в училище. Нагласи към жертвите. Не се споменава Bulgarian Bulgarian
Управление и оценяване на промяната: Управлението на промяната на ниво у Джули Шонеси Bulgarian Bulgarian
Управление и оценяване на промяната: Управлението на промяната на ниво у Росарио Ортега, Вирджиния Санчес и Франциско Кордоба Bulgarian Bulgarian
Кибертормозът Методи Коралов, Иван Игов Bulgarian Bulgarian
Дисциплиниращата камера като отговор на кризата в българското училище Здравка Георгиева Bulgarian Bulgarian
Определение на насилието Министерство на вътрешните работи Bulgarian Bulgarian
Взаимовръзка на видовете агресия и типовете темперамент Павлина Лазарова, Даниела Крумова Bulgarian Bulgarian
Извършване анализ на потребностите: Подготoвka за промяна Доун Дженифър и Хелън Кауи Bulgarian Bulgarian
Извършване анализ на потребностите: Консултация и преценка Доун Дженифър и Хелън Кауи Bulgarian Bulgarian
Изграждане на положителен училищен етос на не-насилие и уважение чрез ме Ги Дeбут, Йохан Деклерк, Астрид Мона О’Мур и Стивън Джеймс Минтън Bulgarian Bulgarian
Как да приложим общоучилищния подход (ОУП): предизвикателства на приложе Ан Софи Самюелсън и Сигрун K. Eртесваг Bulgarian Bulgarian
Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент Лорънс Шапиро Bulgarian Bulgarian
Как разбираме общоучилищния подход (ОУП) и какво стои зад това понятие? Йохан Деклерк и Ги Дебут Bulgarian Bulgarian
Какво знаем за насилието в училище: изводи от научните изследвания и от п Сигрун К. Ертесваг и Ан Софи Самюелсън Bulgarian Bulgarian
Какво е насилие и как се стига до него Министерство на вътрешните работи Bulgarian Bulgarian
Насилието при децата - причини и последствия Ирина Христова Цветанова Bulgarian Bulgarian
Насилието в българските училища Интервюиращ - проф. Стефка Сукманджиева Интервюиран – д-р Игов, психолог Bulgarian Bulgarian
Насилието в училище - проблеми, свързани с жестокостта и агресията Валентина Василева Bulgarian Bulgarian
Общинска стратегия за закрила на детето – Община Пловдив (2009 – 2011г.) Фондация «За Нашите Деца» Bulgarian Bulgarian
Общоучилищен подход (ОУП): Работа с учители Астрид Moнa O’Mур и Стивън Джеймс Mинтън Bulgarian Bulgarian
Общоучилищен подход (ОУП): Справяне с недисциплинираността и деструктив Росарио Ортега, Росарио дел Рей, Хавиер Ортега - Ривера и Клер Монкс Bulgarian Bulgarian
Общоучилищeн подход (ОУП): Работа с родители Астрид Moнa O’Mур и Стивън Джеймс Mинтън Bulgarian Bulgarian
Дом, семейство, училище: за отчуждението на учениците от училището З. Петева, В. Филипова, Б. В. Тошев Bulgarian Bulgarian
Агресията като явление и проблем Валя Бочева Bulgarian Bulgarian
Агресията е все почестият модел на поведение сред учениците в училище Referati.org Bulgarian Bulgarian
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ Център за изследване на демокрацията Bulgarian Bulgarian
НАСИЛИЕТО МЕЖДУ ДЕЦАТА: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НЕГО Методи Коралов, училищен психолог и доктор на психологическите науки Bulgarian Bulgarian
ЗАЩО ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ ПРОЯВЯВАТ НАСИЛИЕ? Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве Bulgarian Bulgarian
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2008 - 2018 г. Общинска администрация Кубрат Bulgarian Bulgarian
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2010 г. Общинска администрация Исперих Bulgarian Bulgarian
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2010 г. Експерти към правителството на Р България Bulgarian Bulgarian
ИНТЕРНЕТ АГРЕСИЯ Александър Станков Bulgarian Bulgarian
МЕТОДИКА За извънкласно неформално обучение по проект “Превенция на на Трифон Павлов – психолог Георги Христов Андрей Буйницкий Тилко Тилев Bulgarian Bulgarian
БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ - КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Др Даниела Коларова, Матилда Бахнева, Александър Ранев, Вероника Козарев Bulgarian Bulgarian
ПОМАГАЛО ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО ЗА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА Държавна агенция за закрила на детето Bulgarian Bulgarian
Дефиниция, контекст и разбиране на насилието в училище - Разбиране на деф Росарио Ортега, Вирджиния Санчес, Лук Ван Васенховен, Ги Дебут и Йохан Дек Bulgarian Bulgarian
Причини и последици от насилието в училище Даниела Йорданова Bulgarian Bulgarian
Въпроси на етиката и правата на децата Добринка Чанкова, Таня Пощова, Ги Дебут и Стивън Минтън Bulgarian Bulgarian
Отговорности и права; Младите хора и престъпността. Добринка Чанкова, Таня Пощова Bulgarian Bulgarian
Преподаватели по социални и здравни грижи срещу насилието Мери Алън, Хилде Хелбернд, Силке Хушка, Сабине Дженер, Сирка Перту, Тиина С Bulgarian Bulgarian
Презентации от конференция “Агресия и медии”, 18.06.2009г., НБУ ст. ас д-р Десислава Бошнакова – Интернет и децата Иво Йотов, Анита Кирков Bulgarian Bulgarian
Превантивна и интегративна практика; Изграждане на общо разбиране зa учи Сигрун Ертесваг Bulgarian Bulgarian
Превантивна и интегративна практика; Емоционална грамотност в училища Алън Грукок Bulgarian Bulgarian
Превантивна и интегративна практика; Възстановителните подходи в учил Добринка Чанкова и Таня Пощова Bulgarian Bulgarian
Превантивна и интегративна практика: Деца помагат на деца Хелън Кауи и Доун Дженифър Bulgarian Bulgarian
Псуването като проява на грубиянство в училище и на улицата Красен Фердинандов, детски и семеен психолог‐консултант Bulgarian Bulgarian
Harassment from the peers at school. Attitude towards the victims. Not mentioned Bulgarian English
Home, family, school: on the pupils' aloofness from their school Z. Peteva, V. Filipova, B. W. Toshev Bulgarian English
How to Embed the Whole School Approach (WSA): The Challenge of Implementation Anne Sofie Samuelsen and Sigrun K. Ertesvåg Bulgarian English
How to Raise a Child with a High EQ : A Parents' Guide to Emotional Intelligence Laurence Shapiro Bulgarian English
Internet aggression Alexander Stankov Bulgarian English
Managing and Evaluating Change; Conducting a Needs Analysis: Consultation and evaluation Dawn Jennifer and Helen Cowie Bulgarian English
Managing and Evaluating Change; Conducting a Needs Analysis: Preparing for Change Dawn Jennifer and Helen Cowie Bulgarian English
Managing and Evaluating Change; The Management of Change at Policy Level Julie Shaughnessy Bulgarian English
Methodology for extra-curricular informal education under project “Prevention of violence in schools – Civil partnership and control, stimulating democracy in society” Trifon Pavlov – psychologist Georgi Hristov Andrey Bujnitskij Tilko Tilev, doctor of juridical sciences Krasimir Vasilev – martial arts instructor Bulgarian English
Municipal program for child protection - 2010 Administration staff Bulgarian English
Municipal strategy for child protection 2008-2018 Administration staff Bulgarian English
Municipal strategy for child protection – Municipality of Plovdiv 2008-2011 Foundation “For our children” Bulgarian English
National program for child protection 2010 Experts with the government of the Republic of Bulgaria Bulgarian English
Presentations from conference “Aggression and media”, 18.06.2009, NBU Chief assistant Desislava Boshnakova – Internet and the children Ivo Yotov, Anita Kirkova – Aggression and media Elena Mihaylova, Nevena Trifonovska – Aggression and media Yana Angelova, Sofia Koserkova – Aggression and media – Bulgarian English
Preventative and Integrative Practice; Co-operative Group Work Rosario Ortega, Virginia Sanchez and Francisco Cordoba Bulgarian English
Preventative and Integrative Practice; Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence. Sigrun K. Ertesvåg Bulgarian English
Preventative and Integrative Practice; Emotional Literacy in Schools Alan Groocock Bulgarian English
Preventative and Integrative Practice; Restorative Approaches in School: Towards a Restorative School Dobrinka Chankova and Tanya Poshtova Bulgarian English
Preventative and Integrative Practice: Children Helping Children Helen Cowie and Dawn Jennifer Bulgarian English
Reasons and consequences of school violence Daniela Yordanova Bulgarian English
Reference book for prevention of violence for the school network State agency for child protection Bulgarian English
Relation between types of aggression and types of temperament. Pavlina Lazarova; Daniela Krumova Bulgarian English
Responsibilities and Rights, Ethical Issues and Children’s Rights Dobrinka Chankova, Tanya Poshtova, Gie Deboutte and Stephen Minton Bulgarian English
Responsibilities and Rights; Young People and Crime Dobrinka Chankova, Tanya Poshtova Bulgarian English
Risk criminogenous and victimogenous factors for children A research on the sociological, criminological and psychological characteristics of risks A research of the court practice on recognition, ... Authors: D-r Iva Pushkarova, D-r Georgi Petrunov, Georgi Kirilov External supervisors: Doc. Pavlina Petkova, Elena Yoncheva, Research team: D-r Iva Pushkarova, D-r Georgi Petrunov, Georgi Kirilov, Deana Dimova, Ivan Ivanov, Dean Paskalev, Adriana Stoic Bulgarian English
Safe Internet – Teacher book Dr. Daniela Kolarova, Matilda Bahneva, Alexander Ranev, Veronika Kozareva, Evgenia Markova, Cicelia Rangelova, Grozdanka Stamatova Bulgarian English
School violence – problems with aggression and brutality Valentina Vassileva Bulgarian English
Swearing as a demonstration of rudeness at school and on the street Krassen Ferdinandov, child and family psychologist - consultant Bulgarian English
Teachers in social and health services against violence Mary Allen, Hilde Hellbernd, Silke Huschka, Sabine Jenner, Sirkka Perttu, Tiina Savola Bulgarian English
The disciplining video camera as a response to the crisis in Bulgarian school Zdravka Georgieva Bulgarian English
The Whole School Approach (WSA): Working with Parents Astrid Mona O’Moore and Stephen James Minton Bulgarian English
Violence among children: what should we know about that Metodi Koralov, school psychologist and doctor of psychological sciences Bulgarian English
Violence in Bulgarian schools Interviewer – prof. Stefka Sukmandjieva Interviewee – d-r Igov, psychologist Bulgarian English
Violence with children – reasons and consequences Irina Hristova Tsvetanova Bulgarian English
What does the whole school approach (WSA) stand for? Johan Deklerck and Gie Deboutte Bulgarian English
What is violence and how is it formed Bulgarian Ministry of the Interior Bulgarian English
Why are teenagers violent? Regional Inspectorate for Protection and Control of Public Health Bulgarian English
Work with problematic children in the class room Doc. D-r Ivan Petkov Ivanov Bulgarian English

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it